Referater fra bestyrelsen
Referat fra d. 1. maj 2017

Kembujeh School Friends  

Egeparken 18 st.th  

8620 Silkeborg  

 

Mødedeltagere:                 Anne Marie, Ingrid, Ivan, Karen, Jytte, Jørgen

                                            Afbud: Marit

Mødested:                          Egeparken 18, Silkeborg

Mødedato:                          1. maj 2017

 

 

REFERAT  

 

A. Godkendelse af dagsorden.

 

Dagsorden godkendt.

 

B. Status på punkter fra sidste møde incl. Opfølgning på generalforsamlingen.

 

Indtægt på i alt 4.262 kr for salg af div. Købt støtteaktier til Skills center for 3.000 kr. Generalforsamlingen bliver afholdt første lørdag i marts   2018 og samme sted.

 

 

C. Meddelelser fra formanden.

 

   1. Herunder opfølgning på Gambiaturen marts/april

        - opfølgning på resterende børn/unge

a.   70 børn og unge er set og ok.

b. 24 børn er udgået af projektet af forskellige årsager.

 

       - Nyt fra Skills Center.

       a. nyt bestyrelsesmedlem i Gambia.

       b. terminsprøve i 2. termin – bilag vedlagt.

                 c. kan vi tilbyde sommerundervisning i matematik og engelsk til de elever,

                     der har fail og evt pass ?

 

 1. Lamin Sillah er valgt til nyt bestyrelsesmedlem på Kastrup Skills Center.

 2. Mange af vore elever klarer sig ikke godt i matematik og engelsk. Påfaldende højt fravær. Tre er smidt ud af Skills. To der ikke passede deres skole og en der var langfingret. Der går nu i alt 51 elever på Kastrup Skills.

 3. Bestyrelsen besluttede at bruge max. 2.000 kr. til sommerundervisning i matematik og engelsk.

   

   

           - Tandprojektet.

          a. Tjek på alle 5.klasser

          b. Tjek på alle de unge på J Kastrup Skills

          c. Lavt flour indhold i vandet.

   

 1. 5. klasserne fik deres tænder tjekket. Over 100 af dem skal til tandlæge pga dårlige tænder. Alle er færdigbehandlet.

 2. Her fandt man kun 1 elev der ikke havde behov for tandbehandling. De unge startede på behandlingerne i april.

 3. Et meget lavt flour indhold i vandet kan være en medvirkende årsag til tændernes dårlige tilstand. Påtænker at udlevere gulerødder til børnene som gnavegrønt til at rense deres tænder. Og så skal de selvfølgelig lære at børste tænder korrekt – udnytte flour indholdet i tandpastaen.

  Jensa forsøger at skaffe penge til en tandklinik.

   

     

  D. Meddelelser fra sponsoransvarlig.  

   

  Der er lavet 12 nye sponsoraftaler siden sidste bestyrelsesmøde.

  Alle børn på Skills Center har en sponsoraftale. Dejligt.

   

   

  E. Økonomi.  

   

  Pr.  1. maj 2017 har vi følgende indestående på:  

   

                        Skole konto:                        306.592,78 kr.

                        Skills Center konto                 44.457,02 kr.

                        Projekt konto                         86.041,55 kr.

                        Uddannelse konto               260.257,14 kr.

   

  En donation på 10.000 kr som bestyrelsen besluttede at tilbageholde til betaling af unge, der ikke var sponsoreret kan nu overføres nu til Skills Kontoen, da alle unge nu sponsoreret.

   

  Der bliver overført 80.000 kr fra skolekonto til Gambia til betaling af skolepenge. Det er inkl. 13.000 kr. til skoleuniformer til næste skoleår.

   

   

  F.   Nyt fra Skills center gruppen.

   

  Der er blevet holdt et økonomimøde. Jørgen og Hans er fundraisere. Mange ansøgninger sendt ud. Lions Club i Viborg har doneret 10.000 kr. i 2017 og givet tilsagn om det samme beløb i 2018 og 2019.

  Velux har doneret 15.000 kr øremærket til rejser til 3 navngivne personer fra skills center gruppen.

  De to containere er blevet overdækket, og det giver et ekstra klasseværelse – skal bruges til skrædderværksted..

  Byggeriet af platformen til den nye klassefløj er påbegyndt. Alle sten er lavet til den platformen.

   

   

  Forslag/ønsker vedrørende Kastrup Skills.

   

 1. Kan vi færdiggøre den næste klassefløj før skolestart  i september?

 2. Ønske om ny linje fra 2017/2018.

 3. Forslag til budget 2017/2018 (kan først laves når vi kender optaget)

   

  1. Det blev vedtaget at låne 70.000 kr. fra skolekontoen til Skills Center konto, til færdiggørelse af   den nye klassefløj, især da det ellers ikke er muligt at optage ca. 50 unge igen i september og dermed få et godt 3 årigt flov af elever på skolen

  2. Skolen har ønsket en ny brøndbore uddannelse, da der er et stort behov for brøndborer i Gambia. Uddannelsen skal ligger under construktion uddannelsen.

  3. Anne Marie og Bojang laver forslag til budget, når når Anne Marie er i Gambia i juli.

  Bojang får 3100 D (ca. 475 kr.) pr måned til materialer og andre løbende udgifter dette skoleår ud.

   

  H. Trykning af nye pjecer.

       1.  Hvor langt er de?

   

  Nye pjecer er færdige. Flot resultat. Blev uddelt på mødet.

   

  I. Hvem fra bestyrelsen regner med at rejse til Gambia i oktober/november 2017 og evt hvornår?

   

  Jørgen og Karen                 23- 10 - 27-11                    

  Ingrid og Jytte                        1-11 - 15-11

  Anne Marie                           7-10 - 27-11

   

  J. Hjemmesiden – har vi nyt hertil.

   

  Anne Marie har snart Nyhedsbrevet klar til hjemmesiden.

   

  K. Containerforsendelse.

       1. Der er søgt i marts.

       2. Status på sidste forsendelse.

       3. lagerstatus.

   

  1. Svar fredag fra DMRU på indsendt ansøgning.

  2. Containeren kom også denne gang nogle uger forsinket til Gambia, men blev  tømt medes AMH var i Gambia. Der var en del sygehus ting med fra en lægeklinik i Esbjerg som blev fordelt.

  3. På lageret er der rigeligt til næste forsendelse. Der kan ikke sendes familiekasser med den næste container, da dette ikke er tilladt med en DMRU bevilling.

   

  I. Evt.

   

  Næste bestyrelsesmøde d. 22. august kl. 14 hos Karen og Jørgen

   

  Referent Jytte Ramsdal

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


Referat fra d. 5. december 2016

Kembujeh School Friends  

Egeparken 18 st.th  

8620 Silkeborg  

 

Mødedeltagere:                 Anne Marie, Ingrid, Ivan, Karen, Jytte, Jørgen, Marit

Mødested:                          Egeparken 18, Silkeborg

Mødedato:                          5. december 2016

 

 

REFERAT  

 

A. Godkendelse af dagsorden.

 

Dagsorden godkendt.

 

B. Status på punkter fra sidste møde.  

 

Der blev ikke gjort brug af projektkonto til containerforsendelse, da vi fik penge nok ind. Forsendelsen gav et lille overskud

 

C. Meddelelser fra formanden.

   1. Herunder opfølgning på Gambiaturen oktober/november 2016            

 

Status på børnene ved betaling af skolepenge i Gambia:

30 børn har afsluttet 12.klasse og 9 unge har færdiggjort et Skills center forløb.

32 børn har fravalgt KSF efter 9. klasse og yderligere 34 børn/unge har af forskellige grunde forladt projektet.

Sponsorerne til disse børn får brev fra foreningen med orientering herom og tilbud om at sponsorere et nyt barn, eller sponsorer en af vore elever på Skills center. Endnu engang skal det pointeres der IKKE må tigges i brevene fra vore elever til sponsorerne. Anne Marie tager det op i Gambia igen

Ejeren af B. B har doneret 50.000 D til uddannelseskontoen. Ikke mindst en stor anerkendelse af det store arbejde Eva og Bent Naur laver i Gambia.

 

14 sponsorer (19 børn) har ikke betalt i år. Derfor er disse sponsorer ude af projektet. 27 børn mangler en sponsor, da sponsor har valgt at stoppe.

 

D. Meddelelser fra sponsoransvarlig.  

 

Der er lavet 5 nye sponsoraftaler siden sidste bestyrelsesmøde.

Mange af vore sponsorer ønsker at fortsætte med et nyt sponsorat, når deres børn afslutter deres skolegang. Vi håber på der vil blive lavet mange sponsoraftaler til vores Skills Center.

 

E. Økonomi.  

 

Pr.  5.dec.   2016 har vi følgende indestående på:  

 

                      Skole konto:                        339.163,58 kr.

                      Skills Center konto               104.068,02 kr.

                      Projekt konto                       101.988,30 kr.

                      Uddannelse konto                225.750,80 kr.

 

Vi har fået en donation på 60.000 kr. fra Hesse-Raglesfonden til Skills Center. Fra udlodningsmidlerne har vi fået 31.035 kr. Et stort bankospil i Hald gav 7.500 kr. i overskud. Deraf bliver der tilbageholdt 2.000 kr til transport af inventar til Tømmerby. Resten bliver indsat på Skills Center konto.

 

F.   Nyt fra Skills center gruppen.

 

Skills Center blev indviet på festligste måde, med taler, underholdning og sang.

Der blev afholdt et møde i Gambia, hvor det blev besluttet at gå i gang med at bygge næste klassefløj. Godt i gang med taget over containerne.

På sigt ønsker KSF at få kontor på Skills Center.

Følere ude om lokalbefolkningen er interesseret i, at bruge lokalerne til undervisning om aftenen.

 

Møde i projektgruppen d.7.dec 16. Stadig mange ansøgninger ude om donationer, hvor der endnu ikke er givet svar.

 

G. Trykning af pjecer.

 

Vi starter med at få trykt 2.500 pjecer med mindre der er en væsentlig besparelse ved at få lavet flere. Jørgen og Karen vil få pjecerne redigeret, samt tage kontakt til trykkeriet.

 

H. Hvem fra bestyrelsen regner med at rejse til Gambia i første halvdel af 2017 og evt hvornår?

 

Ivan og Marit rejser lige efter generalforsamlingen. Anne Marie er i Gambia fra d. 6.marts til 17.april.

 

I. Generalforsamling 2017

    1. Sted

    2. Hvem gør hvad?

    3. Hvem er på valg?

    4. Skal der være gensynsmøde?

 

Lunden, Ny Kærsgaard, Plantagevej 11, Silkeborg, lørdag d. 4.marts fra 14 – 17.

 

Ingrid sørger for bespisning. Lene og Karen bager kage. A.M. køber øl, vand, kaffe m.m. Samt sørger for amerikansk lotteri inkl. gevinster. Ingrid tager i mod tilmelding på tlf 23 35 21 58, eller man kan tilmelde sig via hjemmesiden.

 

Bestyrelsen foreslår Jørgen Rex som dirigent.

 

Regnskabet skal være på hjemmesiden senest fjorten dage før generalforsamlingen.

 

På valg er: Ivan, Karen og Ingrid. Karen kun for et år. Alle modtager genvalg.

Jørgen og Marit der er 1. og 2. suppleant modtager ligeledes genvalg.

 

Der bliver gensynsmøde fra 12 – 14. Mulighed for at købe en let frokost.

 

J. Hjemmesiden har vi noget hertil?

    1. Hvem vil fremsende billeder fra indvielsen af Skills center?

    2. Andre billeder der er relevante fra november 2016

 

Jørgen har lavet et ide oplæg til en hjemmeside til Skills Center. Vedtaget at den bliver Skills centerets officielle hjemmeside. Jørgen arbejder videre med siden. Den vil han gå videre med. Billeder efterlyses fra nogle af sponsorerne der deltog i indvielsen.

Ligeledes nye billeder til KSF`s hjemmeside.

 

K. Containerforsendelse

    1. Næste ansøgningsfrist er i marts 2017

    2. Status på sidste forsendelse.

    3. Lagerstatus.

 

Der skal søges penge til containerforsendelse - ansøgningsfrist marts.

Et lille overskud fra sidste forsendelse.

Vi har effekter nok nu til to container forsendelser. Forsøger at skaffe penge til yderligere en container, som så evt. kan blive sendt i foråret.

 

I. Evt.

 

Vi mødes kl. 11 d. 4. marts 2017 i Lunden Silkeborg

Referent Jytte Ramsdal

 

 

 

 

 

 

 

 


Referat fra best.møde sept. 2016

Kembujeh School Friends  

Egeparken 18 st.th  

8620 Silkeborg  

 

Mødedeltagere:                 Anne Marie, Ingrid, Ivan, Karen, Jytte, Jørgen, Marit

Mødested:                          Tanghavevej 20, Oure

Mødedato:                          12. september 2016

 

 

REFERAT  

 

A. Godkendelse af dagsorden.

 

Punkt tilføjet dagsorden. Nye flyes til Skills center.

Derefter blev dagsorden godkendt

 

B. Status på punkter fra sidste møde.  

 

Der blev afholdt et hasteindkaldt bestyrelsesmøde i Hald d. 27.8.16. Det blev besluttet, at låne det manglende beløb af projektkonto til containerforsendelsen i september.

 

C. Meddelelser fra formanden.

 

Principal, lærer og vagtmænd er ansat til Skill Center. Der er elever nok til 1.hold = 50 elever, som starter sidste uge i september 2016.

 

Overført 200.000 kr til skolekontoen i Gambia til skolestart.

 

Jens Råbjerg fra vores samarbejdsorganisation i Vestjylland afgik ved døden i sommer. Vi modtager derfor ikke varmt tøj og fodtøj mere.

 

D. Meddelelser fra sponsoransvarlig.  

 

Der er lavet 14 nye sponsoraftaler siden sidste bestyrelsesmøde.

Mange af vore sponsorer ønsker at fortsætte med et nyt sponsorat, når deres børn afslutter vores projekt. Vi håber på der vil blive lavet sponsoraftaler til vores Skills Center.

 

E. Økonomi.  

 

Pr.  11.september 2016 har vi følgende indestående på:  

 

                      Skole konto:                        309.101,38 kr.

                      Skills Center konto                 35.732,99 kr.

                      Projekt konto                       108.957,17 kr.

                      Uddannelse konto                237.688,80 kr.

 

50 sponsorer mangler at betale. 2. rykker bliver udsendt nu.

 

F.   Nyt fra Skills center gruppen.

 

 1. Indkøb af skur til trillebør og haveredskaber i Gambia.

 2. Flyers

  Skolelederen Ebrima Bajang som er ansat, har været lærer på Bottrup. Han er udlært svejser og lærer. Ca 40 år. Gift og har to børn. Derudover er der ansat to lærer på fuldtid og to lærer på deltid, samt to vagtmænd.

   

  Containeren kom desværre ikke på platformen pga regntiden. Det vil betyde ekstra udgifter når den skal sættes på plads med kran. Containeren er blevet tømt. Der mangler symaskiner og PC`er i det kommende skoleår. Det kommer med containeren til november.

   

  Der er installeret strøm på Skills center. A.M. kontakter skolen for at spørge om der er lagt vand ind.

   

  Der bliver indkøbt et skur til opbevaring af trillebør og vagtmændenes redskaber.

   

  Anne Marie og Jørgen laver en flyerom sponsorering af unge på  Skills center. Den skal lægges sammen med folder til Kembjueh og Skills center

   

  G. Indvielsen af J. Kastrup Skills Training Center den 5.november 2016.

   

 1. Der er købt 2 flagstænger og dansk flag og vimpel.

   

  Anne Marie står for planlægningen. Der er købt flag, 2 flagstænger og vimpel til Skills Center. Vi får syet et Gambisk flag. Anne Marie mfl. vil lave en deltagerliste og sende invitationer ud i Gambia. Forplejningen til indvielsen bliver kiks, sodavand og vand. Ingrid og Jytte vil få trykt et par fællessange (på dansk).

   

  H. Opfølgning på Gambiadage i august.

   

  Torsdag aften med bankospil gik fint med mange gevinster. 5.500 kr i overskud. Fredag aften med gambisk mad var meget hyggeligt, med der kom desværre ikke så mange medlemmer. Lørdag loppemarked med mange besøgende, dog ikke det store salg. Alle dagene gav et overskud på ca 15.000 kr. som går til Skills Centeret.

  Desværre er det ikke muligt at afholde flere Gambiadage i Hald, da forsamlingshuset skal rives ned. Tusind tak til Ingrid og hendes bagland for den store indsats i alle årene.            

   

  I. Nye ideer til ”indsamling” af penge (afløsning for eller anderledes Gambiadage)?

   

  Ideer blev diskuteret bordet rundt. Evt en koncert eller lignende. Kan der findes et lokale(gratis) der kan rumme ca 150 mennesker. Evt en kirke.. Alle i bestyrelsen arbejder videre med ideen.

  9.oktober 2016 loppemarked på Møllegården i Skive.

  27. november 2016 julebanko i Hald. Overskuddet fra begge arrangementer går til Skills center.

   

  J. Besøg i Gambia oktober/november.

   

  Ca. 40 sponsorer besøger Gambia i oktober/november.

   

  K. Tandprojekt i Gambia.

   

  Pga. personlige årsager er det endnu uafklaret om vore tre tandfeer rejser til Gambia pt.

  Bagagerumsmarkedet går fint med varierende indtægter.

   

  L. Hjemmesiden – har vi noget hertil?

   

  Jørgen Rex vil nærlæse vores hjemmeside med kritiske øjne. Evt rettelser til Anne Marie.

  Det blev besluttet at Jørgen også skal have adgang til hjemmesiden.

   

  M. Containerforsendelse.

   

                        - beslutningen fra Hald om at sende en container nu

                        - status på økonomi i den container vi sender nu

                        - hvornår skal der søges container igen?

   

  Det blev besluttet på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i Hald, at sende en container nu.

  Der står 22.298 kr på kontoen til forsendelse. Vi skal låne under 10.000 kr. af projektkontoen for at få dækket udgifterne til forsendelsen. Containeren indeholder denne gang familiekasser, pc`er, symaskiner, reoler og borde. Desuden sælger vi containerplads til to andre organisationer.

  Næste bevilling til forsendelse søges, når vi er færdige med afregningen for den igangværende forsendelse (den fra juli måned) 

   

  N. Evt.

   

  Næste bestyrelsesmøde d. 5.december 2016 kl. 13 Egeparken 18, Silkeborg

   

  Referent Jytte Ramsdal

   

   

   

   

   

   

   

   


Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. maj 2016

Kembujeh School Friends  

Egeparken 18 st.th  

8620 Silkeborg  

 

Mødedeltagere:                 Anne Marie, Ingrid, Ivan, Karen, Jytte, Jørgen, Marit

Mødested:                          Lunden, Vestergade, Silkeborg  

Mødedato:                          19.maj 2016

 

 

REFERAT  

 

A. Godkendelse af dagsorden.

 

Dagsorden godkendt.  

 

B. Planlægning af den ekstraordinære generalforsamling.

 

Bestyrelsen foreslår Jørgen Rex som dirigent.

 

C. Status på punkter fra sidste møde.  

 

Ingen   bemærkninger.  

Bestyrelsen skal besvare mails som set, for at sikre alle har modtaget.

 

D. Meddelelser fra formanden.  

                     

 • Opfølgning fra seneste tur til Gambia

 • Købt printer/scanner/kopimaskine til Gambia.

   

  Der blev brugt rigtig meget tid på forberedelsen af opstart af J. Kastrup Skills Center. Bl.a. flere besøg på det regionale kontor, som står for godkendelse af alle Skills skoler i Gambia. Studieture til 6 andre skoler, udarbejdelse af diverse papirer, udarbejdelse af stillingsopslag til principal, tidsplan med mere.

   

  Der blev afholdt rengøringsdag på J: K. Skills Center med hjælp af de lokale. Dejligt med hjælp fra lokalbefolkningen.

   

  Opfølgning på sponsorbørn efter aftale med sponsorer.

   

  Der er købt en printer til brug i Gambia.

   

   

  E. Meddelelser fra sponsoransvarlig.  

   

  Der er lavet 18 nye sponsoraftaler. 23 børn er på venteliste. Vi håber på der vil blive lavet sponsoraftaler til vores Skills Center.

   

  F. Økonomi.  

   

  Der har været et møde med revisor Kirsten Plougman. Hun er vores administrative hjælp.

   

  Pr.  18.maj 2016 har vi følgende indestående på:  

   

                        Skole konto:                        184.095,51 kr.

                        Skills Center konto                17.968,74 kr.

                        Projekt konto                        80.503,68 kr.

                        Uddannelse konto               237.688,80 kr.

   

  Vi har fået donation på i alt 15.000 kr. til Skills Center. Samt en donation på 40.000 kr. til uddannelseskonto. Tak.

   

   

   

  G.   Nyt fra Skills center gruppen.

   

 1. reviderede tegninger.

 2. overbygning af containere.

   

  En ændring på de oprindelige tegninger. Der bliver teorilokaler hvor der var planlagt værkstedsfløj. Værkstedsbygningerne skal bygges omkring containerpladsen.

   

  En overbygning af containere vil koste ca. 40.000 kr. Der er projekteret med en port og to vinduer. Der bliver seks meter mellem de to containere.

   

   

  H. Åbning af J. Kastrup Skills Training Center september 2016

   

 1. Ansættelse af Principal.

 2. Ansættelse af vagtmænd.

 3. Fag m.m.

 4. Budget.

 5. Hvordan finder vi pengene til de unge, der ikke er sponsoreret af KSF?

               - Beslutningen fra den ekstraordinære generalforsamling.

                  - Anne Marie orienterer om ansøgninger der er ude.

     6.   Udarbejdelse af brochurer til udlevering til kommende elever.

   

 1. Der kommer en annonce i aviser og radio i uge 21. Ansøgningsfrist d. 13.juni. Anne Marie og Jørgen samt de øvrige fra bestyrelsen for Skills Center i Gambia deltager i ansættelsessamtaler.

   

 2. Ansættelse af to vagtmænd fra august 2016. De skal arbejde på skift 12 timer pr vagt.

   

 3. Beslutning om en skrædder og mureruddannelse. Uddannelsen er treårig. Til alle uddannelserne hører undervisning i engelsk, matematik, manegement, samfundsfag og EDB.

   

 4. Budgettet giver et forventet underskud på ca. 6.500 kr. det første år med 50 elever. Vi håber på sponsorer til en del af de elever, der ikke er vore egne fra KSF. Regner med ca 15 af vore elever fra KSF vil påbegynde en uddannelse på vores Skills Center.

 

 1. Det blev besluttet på den ekstraordinære generalforsamling, der kan laves et sponsorat på 1100 kr. pr. år pr. elev i det treårige uddannelsesforløb.

 

 • Anne Marie har sendt 5 ansøgninger ud i håb om at få et tilskud til opstart af vores Skills Center

   

  Bestyrelsen er indstillet på en underskudsdækning det første år. Vi søger fonde i et forsøg på at undgå et underskud. Skills Center starter sep. 2016

   

 1. Vi er blevet opfordret til at lave brochurer, der fortæller om uddannelserne på Skills Center. Ideen er at de skal deles ud til de unge mennesker i Gambia. Anne Marie vil lave et udkast.

  Indvielse af Skills Center lørdag d. 5. nov. 2016

   

  I. Forslag om betaling af 2 rejser til Gambia i juni 2016 i forbindelse med ansættelser på J. Kastrup S.T.C.

   

                        1. finansieringen foreslås som følgende:

                            - opfølgningsrejsen (vedrører containerforsendelsen)

                               afvikles i juni og dækker en rejse.

                            - KSF betaler en rejse.

   

  DMRU har bevilget en opfølgningsrejse. Anne Marie sørger for dette i juni/juli.

   

  Jørgen Rex får bevilliget rejsen, som bestyrelsen i KSF råder over.

   

  J. Tilretning af den eksisterende brochure.

                       

 1. bilag vedlagt.

   

  Brochurer tilrettet.

   

  K. Gambiadage i august 2016

   

 1. Hvornår?

 2. Hvordan?

 3. Hvem er ansvarlig for hvad?

   

  Gambiadagene afholdes d. 25.26.27.og 28.august i Hald forsamlingshus.

  D. 25 . Stort bankospil.

  D. 26. Gambiaaften med Gambisk mad. Evt. kan vi få Salieu m.fl. til at komme og fortælle om livet i Gambia.

  D. 27. Loppemarked.

  D.28. Oprydning.

   

  En ide kunne være at sælge stadepladser til loppemarkedet.

  Hele overskuddet fra Gambiadagene går til videre udbygning af klasseværelser på Skills Center.

   

  Ingrid vil sørge for gevinster til bankospillet.

  Jytte vil sammen med Florence lave Gambisk mad. Anne Marie har kontakten til Salieu mfl.

  Anne Marie, Ingrid og lokale arrangerer loppemarked. Vi andre fra bestyrelsen er hjælpere.

  Oprydningen søndag opfordres bestyrelsen, så vidt muligt, til at deltage i.

   

  I. Opfølgning på besøg i Gambia marts/april.

   

  En god tur med mange gode oplevelser.

   

  M. Tandprojekt i Gambia.

   

  -orientering om tandgruppens seneste beslutninger og ændring af gruppens      

   sammensætning.

   

  Tandprojektet er udvidet til også at omfatte 1.klasse. En tandfe er ansat fra d. 15.september til at hjælpe med tandbørstning og have fokus på god tandhygiejne.

  Der bliver overført penge 2 x årligt fra tandprojektet.

  Ved bagagerumsmarked i år er der tjent ca. 7.000 kr. på tre gange.

  Styregruppen består nu af Anne Marie, Lene, Inge og Jensa. Ulla er udtrådt. Tak til Ulla for hendes stor engagement i tandprojektet.

   

N. Hjemmesiden – har vi noget nyt hertil?

Referat fra ekstraordinær generalforsamling.

Indvielse af Skills Center.

Program for Gambiadage i august.

O. Containerforsendelse.

- Købt en container

-Skal vi forsøge at skaffe penge til en forsendelse af en container i efteråret?

-Salg af familiekasser/sponsorater?

Container købt og pakket. Står på havnen i Århus klar til at blive sendt til Gambia.

Anne Marie sender ansøgninger ud i håb om at skaffe penge til en forsendelse i efteråret.

Familiekasser bliver pakket af bestyrelsen, og kan udleveres til navngivne børn, mod betaling af 200 kr til transport. Vi modtager ikke private kasser. Samarbejdet med øvrige projekter fortsætter, og her vil vi gerne sælge plads, når KSF selv betaler containeren. Når det er en container der er bevilliget af DMRU, tilbyder vi at hjælpe andre foreninger i det omfang, der er plads.

P. Evt.

Ønsker en donation af to flagstænger og to flag. Dannebrog og Gambias flag til Skills Center.

Næste bestyrelsesmøde d. 12. september kl 13, Egeparken 18 Silkeborg

Referent Jytte Ramsdal

 

 

             


Velkommen til vores hjemmeside

Kembujeh School Friends  

Egeparken 18 st.th  

8620 Silkeborg  

 

Mødedeltagere:                 Anne Marie, Ingrid, Ivan, Karen, Jytte, Jørgen, Helle  

Mødested:                          Egeparken 18, Silkeborg  

Mødedato:                          16.dec  2015   kl. 13:00  

 

 

REFERAT  

 

A. Godkendelse af dagsorden.

 

Dagsorden godkendt.  

 

B. Status på punkter fra sidste møde.  

 

Ingen   bemærkninger.  

 

C. Meddelelser fra formanden.  

 

Der er blevet sendt billeder, karakterer og breve ud til alle sponsorer.   Incl . nyhedsbrev.  

 

- Hvad gør vi med de mange børn/unge,   der ikke er mødt ind til det årlige   tjek i efteråret?  

 

40 børn mødte ikke op på Bottrup, og 30 mødte ikke op på Kembujeh. Grunden kan måske være, de ikke har forstået indkaldelsen, eller fordi de er dumpet. Anne Marie har sat en dag af i januar, hvor børnene   fra overbygningsskolen   har mulighed for at komme og forklare,   hvorfor de ikke mødte op i efteråret. Børnene   skal   ses, før der bliver betalt skolepenge.   Børnene fra 0 til 6 klasse bliver tjekket på skolen og forældrene bliver bedt om at møde op, så de fremover kender reglerne.  

Ca. 58 er udgået af skolen. Dels pga. de er dumpet og ikke ønsker at gå om, blevet gift, flyttet med mere. Alle berørte sponsorer er underrettet.   

 

Ved tjek i år fandt vi to børn, der var dobbeltsponseret (gennem et halvt år).   Dobbelt sponsorering skal naturligvis undgås.   Jallow skal være bedre til at tjekke, inden han sender lister med børn der mangler sponsor. De   ID kort   foreningen indførte til alle børn/unge for et par år siden, gør at vi finder børnene ved det årlige tjek.   

 

Alle børn i 9.klasse vil   blive indkaldt til informationsmøde.   Dels for at oriente   dem om reglerne for at være sponseret   men også for at vejlede om mulighederne efter 9. klasse. Hvis de er dumpet i fire fag, får de et valg der hedder   gå om,   Skills   center eller ud af projektet.  

Der var rigtig mange gode oplevelser med alle de børn   og forældre   der mødte op, da der skulle betales skolepenge.   

 

D. Meddelelser fra sponsoransvarlig.  

 

Alle sponsorer hvor børnene er udgået er orienteret.   Der bliver samtidig spurgt, om der interesse for at tegne et nyt sponsorat.   Ca.   15 sponsorer skal have andre børn.   

Vi har pt. 800 børn der bliver sponsoreret.   En del ønsker at sponsorere unge efter 12. kl.   Flere sponsorer har rettet henvendelse for at   spørger hvilke muligheder der er.   

 

 

 

 

E. Økonomi.  

 

Pr.   16. dec.   2015   har vi følgende indestående på:  

                         

Børnekonto

kr.

426.477,12

Projektkonto

kr.

81.384,18

Skills Center

kr.

9.904,24

Universitet

kr.

198.996,47

 

 

Der skal overføres skolepenge til Gambia nu.   150.000 kr.  

 

Pengene fra bagagerumsmarked står på projektkonto.  

 

Vedligehold af bil. Kan vi yde et tilskud hertil/ alternativ  

fastsætte en takst pr. kørt kilometer  

 

Der blev diskuteret og bestyrelsen blev enige om, vi dækker en del af   reparationsudgifterne efter   forhåndsaftale.  

 

Køb af acces database.  

 

Det   program der kan bruges   til sponsorlister, når der skal laves   et   overskueligt   oversigt   mht   sponsorbørn. Køb er godkendt.  

 

F.   Nyt fra Skills center gruppen  

 

Byggeriet ligner ikke helt det planlagte efter tegningerne, men et pænt og godt byggeri. Vagtmandshuset er blevet kontorbygning. Byggeriet af toiletbygning er i gang.   

 

Der har været et møde i skolebestyrelsen i Gambia. Et ønske om at komme i gang med brug af det der er færdigbygget efter sommerferien. Fag der ikke kræver et værksted.   Der arbejdes videre med planerne herom.  

 

Skills center bygning stilles til rådighed efter nytår til voksenundervisning.   Men uden udgifter for KSF.  

Hjemmesiden er opdateret   mht   Skills   center.  

 

G.   Opfølgning på besøg Gambia oktober/november.  

 

Badedage blev drøftet.  

 

H. Tandprojekt i Gambia i uge 42 + 43 - orientering herom.  

 

Få børn fundet med akut problemer. Er ok nu. Forbavsende flot resultat. Tak til tandbørstningsprojektet.  

 

 

 

I. Hjemmesiden - har vi noget hertil  

 

Jørgen vil sende billeder til hjemmesiden. Karen og Jørgen opfordres til at spørge Svend Rex, om han evt.   vil sende billeder til webmaster.  

 

 

 

J.   Generalforsamling 2016  

 

Generalforsamlingen bliver lørdag d. 5. marts   

Bestyrelsens   beretning bliver rundsendt til bestyrelsen før generalforsamlingen.  

Regnskabet skal være på hjemmesiden senest fjorten dage før generalforsamling  

Der vil blive gensynsmøde/ socialt samvær fra kl 12.   Bespisning står Ingrid for. Lene og Karen bager kage. A.M. køber øl, vand kaffe m.m. samt sørger for amerikansk lotteri inkl. gevinster. Ingrid tager imod tilmelding på   tlf. 23352158. Der vil også være mulighed for at tilmelde sig via hjemmesiden.  

 

Generalforsamlingen starter kl 14.   Bestyrelsen foreslår Jørgen Rex som dirigent.  

På valg er Anne Marie og Jytte  

Begge   modtager genvalg.  

 

K. Containerforsendelse  

 

Køb af en container.  

 

Vi har fået et tilbud fra en   af vore sponsorer   om køb af en meget billig container, samt en donation på 6.500 kr. til køb af en container. Foreningen har et restbeløb fra sidste forsendelse, der gør at vi kan købe en container.   Der skal   evt. spørges   i Tømmerby, om vi må have en container til at stå der fra   1.3.16.  

 

Ny ansøgning.  

 

Der skal søges til container hos D.M.R.U   i   februar.  

 

l.   Evt.  

 

Anne Marie og Jørgen vil tage stilling til, om vi kan søge tipsmidler, og hvad der kan søges til. Ansøgningsfristen er   ca.   1.2.16.  

Ivan og Lene har deltaget i årsmødet hos D.M.R.U d. 23. oktober. Der blev   bl.a.   oplyst at der er 12   mill .   til uddeling til organisationer, hvor der sidste år var 18   mill  Referat udleveret.

 

Revisor skal efterlyses på hjemmesiden og evt. Facebook  

 

Foreningen har fået et nyt "loppelager" hos Peter Grøn i Bøstrup. Tak for det.   

KSF   har fået mange reoler fra   Leif ( købmand). Jens Erik og Peter henter dem, og sætter dem på   det nye   lager.  

 

Næste møde d. 5.marts 2016 i Lunden kl 10:30  

 

Referent Jytte Ramsdal  

 


Velkommen til vores hjemmeside

Kembujeh School Friends

Egeparken 18 st.th

8620 Silkeborg

Mødedeltagere:                 Anne Marie, Ingrid, Ivan, Karen, Jytte, Jørgen, Helle

Mødested:                          Tanghavevej 20, Oure

Mødedato:                          22. september 2015

REFERAT

A. Godkendelse af dagsorden.

Anne Marie har et ekstra punkt til dagsorden. Brochurer

B. Status på punkter fra sidste møde.

Ingen bemærkninger.

C. Meddelelser fra formanden.

Der skal betales for 7. og 10. klasse. 9. klasses elever skal ses før betaling til 10. klasse. I foreningen har vi et sponsorbarn, der er iblandt en af de 26 bedste i Gambia. Anne Marie og Jørgen har et par foredrag efter jul.Ingrid har et enkelt.

D. Meddelelser fra sponsoransvarlig.

Der er lavet 8 nye sponsoraftaler siden sidste bestyrelsesmøde. Deraf 3 fra Færøerne og en til Tyskland. 23 børn mangler en sponsor. Vi er lige nu ude med rykkerskrivelser til ca. 40 sponsorer, så vi forventer der bliver flere ”svigtede” børn. Evt. gå via Facebook for at gøre opmærksom på, vi mangler sponsorer.

E. Økonomi.

1. overført til Gambia i uge 38

Første portion skolepenge er overført til Gambia.                                                                                                                                                                                                                                                      

Rykkere

Der er sendt girokort med rykkergebyr ud til ca. 40 sponsorer, der endnu ikke har betalt.

Gambiadagene                                   

Der blev et overskud fra Gambiadagene i Hald på 24.613,65. Pengene er sat ind på Skills Centerkonto.  Indestående pr 22. september 2015

           Status på konti.

                      Børnekonto                       419.874,12                                                                   

 Projekt konto                    71.530,73             

Skills Center                      71.824,24  

  Universitet                     185.996,47                        

                                                                

F. Nyt fra Skills Center gruppen v/ Jørgen

Jørgen har lavet en oversigt over fonde, hvor vi har søgt eller vil søge midler til Skills center.

Der blev fremlagt et budget for færdiggørelse af 1. etape af Skills center. Det samlede budget lyder på 438.288 kr., som er søgt hos Hempel Fonden.                                                                                                      Budget for resterende etaper blev ligeledes fremlagt. Dette budget lyder på 1.423.630,30 mill. kr.

Når toiletbygningen står klar, kan der startes aftenskole op. Det er besluttet toiletbygningen skal opføres i vintersæsonen. 14. januar 2016 skal Jørgen holde et foredrag for fem til seks Lions klubber i Viborg kommune. Bestyrelsen vil forsøge at arrangere en fest på Skills Centeret for frivillige hjælpere og håndværkere, når vi er i Gambia til nov. Udgifterne vil blive afholdt for private midler.

G. Besøg i Gambia oktober/november

Ca. 35 sponsorer rejser til Gambia i oktober/november.

  H. Tandprojekt i Gambia i uge 42+43 - orientering herom.

Jensa (tandplejer) og hendes to søstre rejser til Gambia i to uger. De vil bruge ti arbejdsdage på at screene alle børn i Nursery. Tandpuljen skal dække udgifterne, hvis der er et presserende behov for tandbehandling/huller i blivende tænder, og forældrene ikke kan betale for behandlingen. Jensa har fået sponsoreret alt det hun skal bruge af udstyr. Hun og søstrene vil starte arbejdet i uge 42. Når hun er færdig vil hun lave en status på børnenes tandsundhed.

I. Gambia dagene - status herpå.

Banko var en succes. Flere deltagere end sidste år. Gambia aftenen var ikke helt så velbesøgt som sidste år, men meget hyggeligt. Mht loppemarkedet blev der diskuteret, hvordan vi kan få sorteret alt det vi får ind, før det sættes op. Der skal også nytænkning til, når det handler om at trække kunder til. Bestyrelsen har besluttet at arrangere Gambiadage igen næste år. Det bliver 18.19.20. 21. august . Der skal laves en anden arbejdsfordeling.

Et flot overskud på 24.613,65 kr. går ubeskåret til Skills Center.

J. Hjemmesiden - har vi noget hertil?

                      1. Er der problemer med at få lagt billeder på hjemmesiden?

Der ER problemer med at få lagt billeder på hjemmesiden. A.M tager kontakt med Ruth for at se, hvad der kan gøres.

Der skal være en mere, der kan rette på hjemmeside, når Webmaster f.eks. er udrejst. Vi har oplevet et problem vedr. sletning fra Gæstebogen. Da Webmaster var udrejst, måtte dette vente i 1½ uge, hvilket ikke altid vil være ok. Jørgen Rex vil påtage sig opgaven.

K. Containerforsendelse - ny ansøgning.

                      1. status på økonomien på den afsendte container.

 Forsendelsen har givet overskud. Dels pga. betaling af familiekasser, fondsbetaling og udlejning af containerplads. Overskuddet overføres til næste forsendelse.

.                       2. Alle familiekasser er solgt/reserveret.                                                                                                                              3. orientering om hvad der er tilbage på lageret.                                                                                                       4. næste container søges i ? - her søges om en købecontainer til Skills Center.

Vi har fået skolemøbler fra Hadsten og Herning. Så der er fortsat ting til Gambia på lageret. Der står også stadig nogle få cykler. Ivan fortæller der evt. kommer flere møbler fra Skanderborg Kommune.

Der er ikke søgt container i august. Den næste der skal søges om er til januar 2016.          

I. Bagagerumsmarked - status herpå.

Sidste salg var d. 20. september. Ulla og Henry arrangerer garagesalg d. 26. og 27. september, hvor der vil blive serveret kaffe m.m. Der er indtil nu tjent ca. 55.000 kr. på bagagerumsmarked.

J. Brochurer.

Der skal trykkes nye brochurer. Foreslår vi venter til 2016. Vil søge tipsmidler til udgifterne mht. trykning. Vi skal alle læse korrektur på de brochurer vi har.

Evt.

Ingrid oplyser, at Ådalen i Skive vil afholde et marked d. 4. december, til fordel for vores projekt. De vil købe cykelreservedele for deres salg. De får mange cykler ind til reparation.

Vi skal have nogle Gambianere i gang med at lave/reparere cykler i Gambia. Et medlem af foreningen stiller sig gerne til rådighed for oplæring. Erik har pakket værktøjskasser, der nu er undervejs til Gambia.

Jørgen er blevet kontaktet af en gammel bekendt, der har en del gode effekter til vores loppemarked næste år. Vi takker ja.

Ingrid oplyser der er stort julebanko i Hald d. 27. nov. Hele overskuddet går til Skills centeret.

Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 16. december kl. 13 hos:                                                                 

Anne Marie, Egeparken 18, st.th Silkeborg

 

Referent

Jytte Ramsdal


Velkommen til vores hjemmeside

Kembujeh School Friends

Egeparken 18 st.th

8620 Silkeborg

Mødedeltagere:                 Anne Marie, Ingrid, Ivan, Karen, Jytte, Jørgen, Helle

Mødested:                          Egeparken 18, Silkeborg

Mødedato:                          1.juli 2015 kl. 13

REFERAT

 

A. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

B. Status på punkter fra sidste møde og generalforsamlingen.

Ingen bemærkninger.

C. Meddelelser fra formanden.

Eva og Bent Naur har fået mange gode ting fra en lukket bank. Vi skal finde ud af, hvad vi kan bruge til vore børn i Gambia.

Eleverne i 9.klasse er orienteret om de bliver vurderet, om de skal gå om, fortsætte i 10.klasse eller på Skill Center. Sponsorbetaling stopper efter 12.klasse, hvis ikke der er individuelle aftaler med sponsor.

Prisen på stof til skoleuniformer er steget. Derfor får 6.klasse kun en uniform. De skal skifte til en anden slags i 7.klasse.

Anne Marie var med til undervisning på Nursery. Til stor overraskelse var der rigtig mange af børnene, der manglede blyanter og papir. Vi i foreningen skal gøre en ekstra indsats for, at skaffe blyanter og papir til Nursery børnene. Anne Marie fortæller tandbørstningen i Nursery er en stor succes.

D. Meddelelser fra sponsoransvarlig.

  Der er tegnet 8 nye sponsoraftaler siden sidste bestyrelsesmøde.

Indtil nu er der faldet få sponsor fra i forbindelse med årets betalinger.

E. Økonomi.

Pr. 30.juni 2015 har vi følgende indestående på:

                        Børnekonto                    393.194,26                                                                             Projektkonto                    48.262,63                                                                                  SkillCenter                       25.355,59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Universitet                    185.996,47

 1. Brug af mobile Pay? Er vi kommet i gang?

Vi er kommet godt i gang med mobile Pay.

 1. Forbrug i Gambia ifølge seneste opgørelse fra Jallow

Opgørelsen fra Jallow blev gennemgået. Totale omkostninger er høje, fordi vi har mange store børn i projektet. Der bliver kun betalt for navngivne børn

 1. Forslag til budget for skolekontoen i Gambia

Totale omkostninger er højere i år, fordi vi nu har mange store børn i projektet. Der bliver kun betalt for navngivne børn

Budget for det kommende skoleår vedtaget.               

F. Nyt fra Skills center gruppen

 1. Status på byggeriet i Gambia.

Pengene er det største problem til færdiggørelse af byggeriet. Der er sendt 60 ansøgninger af sted med ansøgning af penge til Skills Center. Af de 60 ansøgninger har 45 ikke svaret, resten er afslag. Har fået 5.000 fra Lions i Viborg. Jørgen tager en uforpligtende snak med en person fra Fond.dk. Måske det kan give nye ideer til hvor der skal søges. A.M. har sendt en ansøgning om midler til Lauritzen fonden. Til toiletter på på Skills Center.

Det går godt med byggeriet. Ydermurene til to klasseværelser, to depoter samt huset til vagtmanden er færdige. Resten forventes færdigt til oktober 2015.

Bygningerne er ikke helt blevet placeret på grunden som ønsket fra bestyrelsen. Fremover bør det nok være repræsentanter fra Danmark, der opmåler til kommende bygninger samt sætter hjørneafmærkninger.

G. Besøg i Gambia oktober/november 2015

                      1. Skal der gives tilskud til rejse i 2015? Og i givet fald til hvem?

Bestyrelsen blev enig om at tilskuddet skal gå til Steen, Jørgen og A.M.

Der er gemte penge fra opfølgningsrejsen i 2014 som vi fik fra D.M.R.U. i alt 9.000 kr. AMH betalte selv for opfølgningsrejsen i 2014. Hertil kommer at bestyrelsen årligt disponerer over en rejse. Prisen Billund – Banjul er p.t. 6.000 kr. I alt er der derfor i år 15.000 kr. til deling.

Indtil d.d. er der ca. 20 sponsorer der rejser til Gambia i okt/nov.

H. Gambia dagene – planlægning heraf

Det bliver d. 27. 28. 29. og 30. august. Vi har fået lov at låne forsamlingshuset i Hald igen i år. Hele overskuddet fra arrangementet går til Skill Center.

D. 27. er der stort bankospil med gevinster sponsoreret fra lokale. Lokale folk er hjælpere.

D. 28. Florence og Jytte laver Gambiansk mad. Spisning kl 18.30. Helle og Jørgen vil arrangere underholdning. Denne aften er kun for medlemmer.

D. 29. Stort loppemarked. Der mangler lopper. En god ide at efterlyse på hjemmesiden. Ruth og Børge står for Tombolaen. Vi mangler ting til Tombola.

D. 30. Oprydning.

Forslag om at få lavet en plakat der fortæller om køb af familiekasser og cykler. Cykler 300 kr. Familiekasser 200 kr.                                                                        

I. Hjemmesiden – har vi noget nyt dertil?

 Forsiden skal ændres til Gambiadagene. Og med efterlysning af lopper. Jørgen vil finde billeder fra Skills Center. Ivan vil evt. finde billeder fra rejser til Gambia.   

J. Containerforsendelse – ny ansøgning?

                        1.   Vi har modtaget 10.000 kr. fra Lego fonden. Mange tak til Lego Fonden

Der vil blive søgt hos D.M.R.U.

 1. Der er ca. ? sponsorer , der har meddelt de ønsker at købe en familiekasse.

D.D. er der er bestilt 15 familiekasser, som skal med den container, vi selv betaler til efteråret.                  

K. Bagagerumsmarked – status herpå

Det går fantastisk godt.

L. Evt.

Ingrid vil kontakte en ekstern revisor til at revidere vores regnskab.

Lars og Ivan har tømt et cykelværksted. Det står i Tømmerby. Evt. til Ådalen i Skive. Ådalen påtænker at afholde markedsdage, hvor overskuddet går til Skills Center.

Næste bestyrelsesmøde d. 22. sep kl 12 hos Karen og Jørgen Rex, Tanghavevej 20, 5883 Oure

Referent Jytte Ramsdal


Kembujeh School Friends

Egeparken 18 st.th

8620 Silkeborg

Mødedeltagere:                 Anne Marie, Ingrid, Ivan, Karen, Jytte, Jørgen, Helle

Mødested:                          Egeparken 18, Silkeborg

Mødedato:                          21. april 2015 kl. 13

REFERAT

 

A. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

B. Status på punkter fra sidste møde og generalforsamlingen.

Vi efterlyser en ekstern revisor, til udarbejdelse af det årlige regnskab.

Aftalt at forretningsorden fra 2013 gælder fortsat.

C. Meddelelser fra formanden.

Brev fra Sankt Georgsfonden med afslag om penge til foreningen. Vi kan hente 6 - 8 stk. cykler + cykeldele i Give - Ivan og Lars henter.

Reception i Randers d.5.maj. Anne Marie Maribo har skrevet en bog om Gambia, som er udkommet. Foreningen får 50 % af overskuddet ved salg af bogen.

D. Meddelelser fra sponsoransvarlig.

  Der er tegnet 14 nye sponsoraftaler siden sidste bestyrelsesmøde.

E. Økonomi.

Pr. 21. april har vi følgende indestående på:

Børnekonto    kr. 230.678,26

Projektkonto kr.    2.645,63

Skills Center  kr.  70.655,59

Universitet    kr. 193.632,47


Foreningen skal overføre for resten af indeværende års fra skolekonto til Gambia.

                                           

 1. Brug af Mobile Pay.

Når al dokumentation er på plads, får vi oplysninger om tlf. nr. m.m. til brug af mobile Pay.

 

 1. Forbrug i Gambia ifølge opgørelse fra Jallow.

   

Der mangler bilag fra Jallow til regnskabet – især vedr. Universitetskontoen. Anne Marie tager igen et møde med Jallow næste gang hun kommer til Gambia for at få ham til at forstå vigtigheden af, at vi modtager de nødvendige bilag.

Jallow forklares igen vigtigheden af, at vi følger det aftalte budget og at alle væsentlige ændringer skal via bestyrelsen i Danmark.      

F. Nyt fra Skills center gruppen

Grundstenen er nedlagt. Salieu havde æren. Der var deltagelse fra det landsdækkende skills center kontor i Gambia, samt god opbakning fra de lokale borgere. En rigtig god oplevelse.

 1. Opstart af byggeriet i Gambia.

Der er indhentet tilbud fra to bygherrer. Er gået i gang med at bygge de første klasseværelser. 500 sække cement er købt og låst inde i containeren til det videre byggeri.

Vil søge fonde til start på værkstedet og tandklinikken. Vi har fået 5000 kr. af Lions i Viborg.

G. Opfølgningsbesøg i Gambia marts/april. 2015

I Gambia holder børnene 2 uges Påskeferie.

Anne Marie fik desværre ikke hilst på den nye leder på Bottrup.

Der er et ønske om 300 D til lektiehjælp pr termin. Beløbet indregnes fra næste skoleår.

H. Hjemmesiden – har vi noget hertil

Jørgen skriver til Webmaster mht Skills center. Ivan vil sende nye billeder fra Gambia.

I. Orientering fra Skill Center gruppen v/ Jørgen

      1.    Ny folder om Skills Centeret – Uddelt – Jørgen og Anne Marie har ekstra.

 1. Samarbejdsaftale med Giving2Charity ?

Der er ikke kommet mange penge ind til vores forening, men vi fortsætter samarbejdet.

J. Containerforsendelse – ny ansøgning?

                        1.   Skal vi prøve at skaffe ”private” midler til forsendelse?

Der er ansøgningsfrist d. 17. august hos DMRU til forsendelse af container. Anne Marie er den ansvarlige for ansøgningen. Der søges også penge til køb af en container.

Anne Marie søger ligeledes penge til en privat forsendelse.

                     

K. Bagagerumsmarked – status herpå

Fra og med første søndag i maj startes der op igen. Også i år har vi fået doneret en gratis plads og betaler også selv for en pr. gang. Vagtplan til hele sæsonen er udarbejdet.

Anne Marie er i Sorring lørdag den 9. maj – bagagerumssalg.

L. Samarbejde med Ådalen i Skive.

                      1. Cykler – kan vi bidrage med et mindre beløb?

Ingrid og Anne Marie har haft et møde med rep. fra Ådalen i Skive. De er meget interesseret i et samarbejde med os. Vil gerne lave noget arbejde, som kan gøre nytte i dagligdagen i Gambia. De er allerede i gang med at reparere cykler. Der er et ønske om et beløb til reservedele, som vi har sagt ok til.

Kan vi bede sponsorer betale et beløb for cykler, til navngivne sponsorbørn?

Det blev besluttet at en cykel kan købes for 200 kr. navngivne sponsorbørn

 1. Fabrikation af reoler til tandkrus

En nedlagt møbelfabrik har foræret os træ til fabrikation af reoler til tandkrus. Brugerne på Ådalen er allerede gået i gang

M. Flytning af Gambiadagene til sidste uge i aug. 2015

Gambiadagene bliver flyttet til d. 27.28.29.30. august 2015

N. Evt.

En god ide at begynde med at skrive læserbreve om situationen i Gambia, flygtningestrømmen til Europa, Ebola krisen som har ramt Gambia o.s.v. Hvor svært det er at få penge fra fonde o.m.a

Jørgen starter.

Ingen voksentøj til Tømmerby da vi ikke må sende det til Gambia.

Fået penge fra D.M.R.U. fra en opfølgningsrejse, der er gennemført i efteråret 2014. Pengene er sat ind på kontoen til.

Girokort skrives d. 11.maj. kl 9

Næste bestyrelsesmøde d.30.juni 2015 kl 14. Egeparken 18, st.th Silkeborg

Referent Jytte Ramsdal

 


Kembujeh School Friends

Egeparken 18 st.th

8620 Silkeborg

Mødedeltagere:                 Anne Marie, Ingrid, Ivan, Karen, Jytte, Jørgen

                                            Afbud fra Helle

Mødested:                          Egeparken 18, Silkeborg

Mødedato:                          12. januar 2015 kl. 14:00

REFERAT

 

A. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

B. Status på punkter fra sidste møde.

Ivan og Lene har været til årsmøde hos DMRU (Dansk missionsråds udviklingsafdeling) 24/25 okt.2014.

D. 10. feb. skal Jørgen holde foredrag i Lions Club Viborg.

C. Meddelelser fra formanden.

1. Mad på skolen.

På et bestyrelsesmøde afholdt i Gambia d. 11. nov. blev det besluttet, at bevillige mad til alle sponsorbørn samt lærer på skolen fire dage om ugen. Der må IKKE opkræves betaling til mad til sponsorbørnene. Øvrige børn betaler et meget lille beløb for maden.

                      2. Tandbørstning

Der bliver fortsat børstet tænder med børnene dagligt.

                      3. Anna/Mette.

Anna og Mette har arbejdet som volontører på Kembujeh Nursery i tre måneder. De har fået et godt udbytte. Er nu rejst videre.

                      4. Status på børnene.

70 børn mødte ikke op til registrering på skolen i nov.14. Disse børn er indkaldt til tjek her i januar 2015. Møder de ikke op her udgår de af vores projekt. 50 af de fremmødte er indkaldt igen til jan. 15. pga. for dårlige karakterer eller meget fravær. Mange sponsorer var med til registreringen på skolen. Det gav et godt indblik i arbejdsgangen, og hvor stort et arbejde det er at registrere 838 børn. Vi skal have flere små børn på vores sponsorliste, så vi sikre en nogenlunde jævn fordeling på alle klassetrin.

D. Meddelelser fra sponsoransvarlig.

Der er lavet 50 nye sponsoraftaler siden sidst. Thilde (sponsor) skal have stor ros for hendes benarbejde. Hun har skaffet sponsorer til 23 af de ledige børn. Plads til nye børn. Næste gang A. M. kommer til Gambia skal der findes nye små børn, der mangler en sponsor.

E. Økonomi.

Regnskabet for 2014 gennemgået.

Pr. 12. januar 2015har vi følgende indestående på:

                        Børnekonto                      446.991,82                                                                    

Projektkonto                        3.645,63                                                                                         SkillsCenter                          18.109,59                                                                    Universitet                         196.632,47  

                                           

 1. Brug af mobile Pay?

Der blev diskuteret om det er en fordel at bruge mobile Pay. Konklusionen blev at KSF bliver tilmeldt.

 1. Forslag til fremtidig regnskab fra Gambia (Anne Marie)

A.M. fremlægger et budget hun har med fra Gambia. Budgettet bliver gennemgået med div. poster. A.M. har lavet et forslag til nyt regnskabsmodel, som vil blive forsøgt brugt i det indeværende skoleår.

                      3. Regulering af løn og kørepenge til vore samarbejdspartnere i Gambia.

Pga. de høje benzinpriser i Gambia, bliver det nødvendigt at regulere kørepengene til samarbejdspartnerne. Der skal afleveres kørselsregnskab. Lønnen skal pristalsreguleres.         

F. Opfølgning på besøg i Gambia oktober/november 2014.

Færre turister. Se under øvrige punkter.

G. Hvem ved vi vil til Gambia i første ½ år af 2015 og evt. hvornår.

Ca. 15 sponsorer rejser til Gambia fra jan – april.

 

H. Generalforsamling 2015

                      1. Bestyrelsens beretning (forslag vil blive fremsendt før bestyrelsesmødet)

Beretningen diskuteres og accepteres.

 1. Gensynsmøde – hvornår og hvordan?

Gensynsmødet er kl 11. Mulighed for at købe en let frokost, samt øl og vand.

 1. Dirigent – bestyrelsens forslag.

Generalforsamlingen starter kl 13:30. Bestyrelsen foreslår Jørgen Rex som dirigent.

 1. Fordeling af praktiske opgaver.

Bespisning står Ingrid for. Lene og Karen bager kage. A.M. køber øl, vand kaffe m.m. Samt sørger for amerikansk lotteri inkl. gevinster. Ingrid tager imod tilmelding på tlf. 23352158. Der vil også være mulighed for at tilmelde sig via hjemmesiden.

 1. På valg er Ingrid, Ivan, Karen, Jørgen og Helle.

Alle modtager genvalg.

I. Hjemmesiden – har vi noget hertil?

Revidering er i gang – bemærkninger hertil?

Ønsket om en forklaring på karakterer som vi får fra vore sponsorbørn. Jørgen vil endvidere kontakte Webmaster mht. forskellige ændringer/rettelser.

J. Orientering fra Skills Center gruppen v/ Jørgen

                      1. Forslag til ny folder om Skills Centeret – drøftes – besluttes.

Der lavet en ny folder. Bliver diskuteret og accepteret. Jørgen vil finde et sted hvor de kan blive trykt til en rimelig pris. Der skal trykkes ca. 2.000 stk.

Platformen til containeren er færdig. Containeren flyttes snarest. Projektgruppen har diskuteret om det er nødvendigt at bygge en mur omkring hele grunden. Der skal holdes et møde med den lokale gruppe i Gambia, da det er vigtigt at høre deres mening og erfaring. Næste fase er etablering af vand og strøm. Samt bygges teknikbygningen.

2. Samarbejdsaftale med Giving2Charity – drøftes – besluttes.

Samarbejdsaftalen med Giving2Charity er rundsendt. Aftalen tilrettes. Grundlaget for samarbejdsaftalen er:

Med baggrund i et møde i Århus, hvor Thomas fra Giving2Charity deltog i et projektgruppemøde med repræsentanter fra Kembujeh School Friends. Gruppen har til opgave at etablere J. Kastrup Skills Training Centre i Kembujeh i Gambia i Vestafrika. Med forudsætning i det Giving2Charity har at tilbyde ønskes et indsamlings samarbejde.

Det går ikke godt med fundraising af penge til Skill Centeret. Mange ansøgninger er sendt, men endnu ingen tilsagn om penge.

K. Containerforsendelse – orientering om den der lige er sendt.

                      a. Skal vi sende en her i januar?

En container er sendt afsted i dec. Forventet ankomst til Gambia d. 21.jan. Der er usikkerhed vedr. den sidste container, om den kommer afsted i år. Den skal bl.a. fyldes med hjælpemidler fra et værksted i Ålborg.

                      b. Hvornår kan/vil vi søge igen?

Der kan ikke søges igen, før der er afregnet for den der er afsendt. Søger tidligst igen efterår 2015

L. Bagagerumsmarked – status herpå.

Se hjemmesiden / gæstebogen

Det går fantastisk. Indtil videre er der tjent

41.560 kr.

M. Vil vi indlede et samarbejde med et beskyttet værksted i Skive?

                      1. Ingrid fortæller om hvad det er og evt. muligheder.

Ingrid har været på besøg på Ådalen i Skive for at vise billeder og fortælle om vores projekt i Gambia. Ådalen er psykiatrisk værested med tilknytning til et beskyttet værksted. Ingrid fortæller det var en dejlig positiv oplevelse. Brugerne havde mange gode ideer til hvordan de kan støtte vores projekt i Gambia. Der blev bl.a. foreslået reparationer af cykler, genbrugsbutik oma.

N. Tandprojekt – nyt herom – A.M.H.

A.M. fortæller om en sponsor som er tandplejer. Hun vil meget gerne være med i vores tandprojekt, hvor hun vil foretage en screening af tænderne på vore Nursery børn. Hun forventes at rejse med derned i efteråret. Der vil blive søgt en fond i Esbjerg, om penge til bygning af en tandklinik.

O. Evt.

Vi er på Facebook med egen profil.

Referent Jytte Ramsdal