Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Tidspunkt: lørdag den 3. marts kl. 14:00 – til ca. 17:00

Sted: Ny Kærsgaard, Plantagevej 11, Silkeborg

Dagsorden i henhold til vedtægterne:


1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller

2. Beretning fra bestyrelsen

3. Beretning fra projektgrupper

4. Godkendelse af årsregnskab

5. Godkendelse af budget

6. Fastlæggelse af sponsor bidrag inkl. administrationsbidrag/ kontingent

                      A. 0 til 12 klasse

                      B. J. Kastrup Skills Center

7. Indkomne forslag

8. Valg af formand

9. Valg til bestyrelsen, samt suppleanter

 • På valg til bestyrelsen er:
 • Karen Rex
 • Jytte Ramsdal
 • På valg som suppleanter er Marrit Laursen og ?

10. Valg af revisorer samt suppleant

 • På valg som revisor er Leif Østergaard og Jensa Øregaard
 • På valg som revisorsuppleant er Inge Støyer  

11. Eventuelt

Der vil være mulighed for at købe kaffe, kage og vand.

Regnskab 2017

Regnskab 2017

KSF

 
     

Indtægter/indsamlede midler

2017

2016

Sponsorbetaling, alm. skole

431.245

432.903

Udlodning, Kultyrstyrelsen pulje til almnyt.org.

58.423

0

Donationer, skole

22.071

23.370

Donationer Skills Center

161.777

105.400

Donationer, Projekt

29.542

90.583

Gambia arrengementer

30.196

32.729

Donation fra bagagerumssalg/lopper

12.880

31.521

Støtte aktier

1.725

1.200

Donationer, Uddannelsesprojekt

68.200

62.267

Indtægter i alt

816.059

779.973

     

Fælles omkostninger

   

Revisor

-4.500

0

Kontorartikler

-10.326

-10.287

Porto og gebyrer

-12.290

-11.815

Kontingenter m.v. CISU

-1.200

-1.200

Kørsel

-2.192

-2.608

Rejseudgifter

-6.000

-15.650

Lagerleje

-6.800

-6.800

Diverse, repræsentation

-43.308

-48360

     

Resultat før uddeling

772.751

731.103

     

Uddelinger

-430.215

-350.940

Skolepenge

-38.828

-8.778

Donationer til Gambia

-80.000

-75.000

Formålsbestemt Skills Center

-40.801

-48.890

Formålsbestemt Uddannelsesprojekt

-68.282

-26.363

Samlede uddelinger

-658.126

-509.971

     

Resultat efter uddelinger

114.625

221.132

     

Renter

   

Renteindtægter, bank

212

277

Renter i alt

212

277

     

Åreets resultat

114.837

221.409

     

Balance 31. december 2017

   
     

Aktiver

   

Anlægsaktiver

   

Bygninger i gambia

462.500

262.500

Grund i Gambia

170.000

170.000

Container

5.000

5.000

Projektor

1.000

1.000

Anlægsaktiver i alt

638.500

438.500

     

Omsætningsaktiver

   

Skolekonto

289.204

339.727

Projektkonto

96.322

104.414

Skills Center konto

81.389

104.068

Uddannelseskonto

224.871

228.741

Likvid beholdning

910

910

Omsætningsaktiver i alt

692.696

777.860

     

Aktiver i alt

1.331.196

1.216.359

     

Balance 31. december 2017

   
     

Passiver

   
     

Egenkapital primo

1.216.359

994.950

Årets resultat

114.837

221.409

Egenkapital

1.331.196

1.216.359

     

Gæld i alt

0

0

     

Passiver i alt

1.331.196

1.216.359

 

Referat fra generalforsamling 2017

Referat fra generalforsamling 2017
hvor 55 personer deltog.

 

 1. Valg af dirigent, referent & stemmetæller:
  Jørgen Rex blev valgt som dirigent.
  Ingrid Brammer som referent.
  Willy & Sven Rex som stemmetæller.

 2. Beretning fra bestyrelsen:
  Anne Marie Hegelund afleverer beretning fra bestyrelsen.
  Se andetsteds!
  Ingen kommentar.

 3. Beretning fra projektgrupper:
  Jørgen Rex viser de nyeste billeder fra Skill Centeret.
  Gennemgår byggeplaner på skolen, som går efter planen.
  Vi bygger i takt med, at vi har økonomien til det.

  Der var kaffepause.

 4. Godkendelse af årsregnskab:
  Vi har i år fået hjælp til regnskabet af Kirsten Plougmann.
  Kirsten gennemgik regnskabet.
  Ingen kommetarer.
  Konstateres at vi har en sund økonomi.

 5. Godkendelse af budget:
  Kasserer Karen Rex gennemgik næste års budget

 6. Fastlæggelse af sponsorbidrag inkl.,
  administrationsbidrag/kontingent.
  Der blev vedtaget uændrede priser det næste skoleår.

 7. Indkomne forslag:
  Der var ingen forslag.

 8. Valg af formand (lige år)

 9. Valg til bestyrelsen samt suppleanter:
  Ivan Nielsen & Ingrid Brammer blev genvalgt for 2 år.
  Karen Rex ønskede kun valg for 1 år, hvilket blev accepteret.
  Jørgen Rex genvalgt som 1. suppleant.
  Marrit Laursen genvalgt som 2. suppleant.

 10. Valg af revisorer og suppleant.
  Leif Østergaard og Jensa Øregaard genvalgt.
  Inge Støyer genvalgt som revisorsuppleant.

 11. Eventuelt:
  Ingen emner.

  Jørgen Rex takkede for god ro og orden.

  Referent: Ingrid Brammer

Beretning 2016 fra generalforsamling 2017

Tak til alle jer, der har bidraget til, at vi også i år kan se tilbage på et godt år for KSF, hvor vi har kunnet fortsætte og udbygge vores arbejde i Gambia. Og hvor vi har startet et nyt kapitel i foreningens historie i og med vi nu også driver et Skills Center i Gambia. Mere herom lidt senere.

Ekstraordinær generalforsamling

Da vi i bestyrelsen ikke havde husket at få fastsat kontingent til nye unge der starter direkte på Kastrup Skills Centeret, blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling den 19. maj, med det ene punkt på dagsorden

Ændring af sponsorbidrag inkl. administrationsbidrag og kontingent i henhold til det fremsendte forslag.

Forslaget vedtaget.

Forslag

Ændring af Sponsorbidrag inkl. administrationsbidrag og kontingent.

Det forslås, at det fremtidige sponsorbidrag inkl. administrationsbidrag og kontingent fastættes som følgende:

Sponsering af børn/unge fra 0 til og med 12 klasse (uændret) 550 kr./år

Sponsering af unge, der starter direkte på J. Kastrup Skills Training Center 1100 kr./år

- Her vil der normalt være tale om et treårigt forløb

Støttemedlemmer, enlige (uændret) 200 kr./år

Støttemedlemmer, par + firmaer (uændret) 300 kr./år

Der deltog kun ganske få medlemmer i mødet.

Ansættelse af principal (skoleleder)

Sidst i juni var Jørgen Rex og undertegnede Gambia med det formå at deltage i ansættelse af principal til vores Skills Center. Vi havde 3 kvalificerede ansøgere til samtale og et enigt ansættelsesudvalg valgt Ebrima Bojang, en mand på godt 40 år, der har en håndværker uddannelse og efterfølgende er udlært som lærer med en adm. Overbygning. Bojang har arbejdet på den overbygningsskole, hvor foreningens børn går fra 7 til og med 12 klasse.

Jeg er sikker på vi har fået ansat en meget velkvalificeret og meget motiveret skoleleder.

Indvielse af J. Kastrup Skills Training Center

Den 5. november 2016 var vi mange af foreningens medlemmer og venner der deltog i indvielsen af J. Kastrup Skills Training Center. Det var en stor dag for foreningen, hvor vi markerede en milepæl i foreningens historie og hvor vi kunne fejre, at den ide Jørgen Kastrup fødte næsten helt tilbage ved foreningens start nu er blevet en realitet.

På skolen går der nu 52 unge fordelt på en skrædder- og håndværker linje. Alle de unge bliver udover det valgte fag også undervist i engelsk, regning, IT, samfundsfag og basis viden om det at drive en lille forretning.

Bestyrelsens ønske er at der kan starte yderligere ca. 50 unge op i september 2017.

Vi mangler fortsat sponsorer til nogle få (7) af de unge på Skolen, men da vi har modtaget en donation på 10.000 kr. forventer jeg at økonomien i år lige kan løbe rundt.

I et forsøg på, at skolen selv kan tjene lidt penge, vil vi prøve at lade skræddereleverne sy lidt til salg. I vil i løbet af foråret se de første spæde tiltag herpå på vores hjemmeside under fanebladet Diverse. Jeg håber I vil støtte op herom.

Kommer I til Gambia, synes jeg i skal besøge skolen, at sidde derude under Dannebro og det Gambiske flag og opleve hverdagen er noget helt særligt. Og man er altid meget velkommen på skolen.

Hvis der skulle være en eller flere af jer sponsorer, der har kvalifikationerne og lysten til at rejse ned at deltage i undervisningen på Skolen, er I meget velkommen til at kontakte undertegnede, så ser vi sammen på hvordan det kan passe ind i skolens undervisningsplaner. (Alle udgifter er for egen regning)

Jørgen Rex vil senere i dag fortæller seneste nyt fra skolen og om byggeplaner for indeværende år.

En stor tak til arbejdsgruppen for jeres store arbejde med projektet.

Sponsor børn

Foreningen har nu tegnet mere end 1181 sponsoraftaler. Der har været et fald i antal af sponserede børn, hvilket primært skyldes, at de unge ikke møder op til det årlige tjek på trods af mange opfordringer hertil. Når børnene/de unge er indkaldt x 3 og fortsat ikke mødt op udgår de af vores projekt.

Der er i 2016 tegnet ca. 60 nye sponsoraftaler.

Vi har ved udgangen af 2016:

 • 339 (376) elever fra 0 til og med 6 klasse.

 • 330 (425) elever fra og med 7 klasse til og med 12.

  • 52 unge er i 12 klasse.

 • 105 (39) unge på et Skills Center og andre uddannelsesinstitutioner.

Så vi vil meget gerne have nye sponsorer til de helt små børn samt til Kastrup Skills eleverne.

Tandprojekt

Vi har nu ca. 80.000 kr. stående på kontoen til vores ”tandprojekt”. Planen er fortsat at vi løbende afholder udgifter til tandbørster, tandpasta og nødvendige tandreparationer. Desuden er planen, at når der er indsamlet penge nok, skal der bygges et sundhedshus på grunden ved J. Kastrup Skills Training Center. Dette hus skal huse en tandklinik.

Der har også i 2016 været gjort et stort stykke arbejde af foreningens medlemmer på Bagagerumsmarkeder med videre. Og som noget nyt har vi nu en stand på Bazaren her i Silkeborg.

Det var planen at alle elever i 5 klasse på KLBS skulle have skrinet tænder i 2016, dette er ikke blevet gjort, idet tandlægen fra den tyske tandklinik ikke har holdt, det han lovede. Det vil i stedet blive gjort her i 2017 af 3 af foreningens medlemmer.

Gambiadagene

Gambiadagene i august måned 2016 var igen en succes. Men det svære også sidste gang idet forsamlingshuset i Hald bliver revet ned.

Som de tidligere år startede vi torsdag aften, hvor Ingrid Brammer sammen med lokale borgere fra Hald havde arrangeret et bankospil med efterfølgende kaffebord. Der var igen næsten fuldt hus denne aften.  Og mange kunne gå hjem med nogle flotte gevinster.

Fredag aften var der traditionen tro arrangeret Gambiaaften med Gambisk mad, som Florence og hendes trofaste hjælpere igen stod for. Tak til dem alle.

Lørdag blev der holdt loppemarked. Hvor salget også denne gang har været faldende set i forhold til tidligere år.

En stor tak til alle jer forenings- og bestyrelsesmedlemmer, der igen gjorde det muligt at afvikle disse dage. En særlig stor tak til Ingrid og Jens Erik Brammer, Anne Marie Johansen samt alle jeres trofaste hjælpere for jeres store arbejde i forbindelse med afviklingen af dagene. I har i de forløbne år ydet en fantastisk stor indsat for at tjene penge til KSF. Tusind tak.

Overskuddet blev på ca. 15.000 kr.

Bankospil i november

Sidst i november stod Ingrid Brammer igen for afvikling af et bankospil i Hald. Ligesom bankospillet i august blev dette også en stor succes med et stort tilskud til skills center kontoen.

Sponsorer i Gambia i 2016

Der har i 2016 været ca. 60 sponsorer i Gambia i løbet af året - heraf er vi flere der har været i Gambia 2 eller flere gange i 2016.

Flere af de rejsende, der var i Gambia i foråret, blev berørt af terroren i Bryssel. Tre på grund af at de var i Bryssel lufthavn da det skete, andre fordi de ikke kunne komme hjem fra Gambiag atter andre fordi de ikke kunne komme til Gambia som planlagt, men heldigvis var der ingen sponsorer der led fysisk overlast.

Præsidentvalget

Som I sikkert alle ved var der den 1. december præsidentvalg i Gambia og resultatet blev af landet valgte en ny præsident Adama Barrow. Barrow blev indsat den forventede dato selvom det skete i Senegal, da den gamle præsident ikke ville træde tilbage. Dette er dog sket nu og Jammeh er nu i eksil i et andet afrikansk land. Mange inkl. EU forventer nu en bedre og mere demokratisk fremtid for Gambia.

Bestyrelsesmøder

Vi har siden sidste generalforsamling afholdt 4 bestyrelsesmøder – referaterne kan ses på hjemmesiden.

Containerforsendelser

Vi har i 2016 sendt to 40 fods containere til Gambia, en betalt af DMRU og en som foreningen selv betalte. Den container KSF betalte forsendelsen af var også en vi købte, den står nu fast i Gambia.

Det gav os noget bøvl at få denne købecontainer sat på plads i Gambia. Vi havde beregnet, at den til at skulle være i Gambia i starten af juni (i god tid før regntidens start), men på grund af en fejl ved omlæsningen undervejs til Gambia, Ramadan med mere fik vi først containeren ud efter regne var startet, hvilket betød at vi ikke kunne få containeren kørt ind på grunden, hvilket først skete sidst i oktober. Og derfor gav KSF en ekstra udgift på kranleje. Træls men vejret og helligdagene i Gambia kan vi ikke gøre noget ved.

Pengene til den købte container og forsendelsen af den blev skaffet via sponsorater og ved at sponsorer blev tilbudt at betale et tilskud til fragt mod at deres familier modtog en familiekasse. En stor tak til Marit, der skaffede et stort beløb hertil.

Også i 2016 har vi modtaget rigtig meget fra Abena, Kære Børn, Petjes Wold i Hørning og Jeva, desuden har vi i 2016 fået rigtig mange skolemøbler fra Gymnasiet i Silkeborg og kontormøbler fra et møbelfirma i Roslev og mange andre donorer.

Tak til alle for jeres donationer af penge og diverse effekter.

En stor tak til alle vore medlemmer og donorer for donationer - store som små og al anden støtte. Al hjælp gør en forskel – sammen kan vi gøre en stor forskel.

 

 

Generalforsamling 2017

Indkaldelse til generalforsamling 2017

Tidspunkt: lørdag den 4. marts kl. 14:00 – 17:00

Sted: Ny Kærsgaard, Plantagevej 11, Silkeborg

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller

2. Beretning fra bestyrelsen

3. Beretning fra projektgrupper

4. Godkendelse af årsregnskab

5. Godkendelse af budget

6. Fastlæggelse af sponsor bidrag inkl. administrationsbidrag/ kontingent

                      A. 0 til 12 klasse

                      B. J. Kastrup Skills Center

7. Indkomne forslag

8. Valg af formand (på lige år)

9. Valg til bestyrelsen, samt suppleanter

 • På valg til bestyrelsen er:
 • Karen Rex
 • Ivan Nielsen
 • Ingrid brammer
 • På valg som 1. suppleant er Jørgen Rex
 • På valg som 2. suppleant er Marrit Laursen

10. Valg af revisorer samt suppleant

 • På valg som revisor er Leif Østergaard
 • På valg som revisor er Jensa Øregaard
 • På valg som revisorsuppleant er Inge Støyer  

11. Eventuelt

Der vil være mulighed for at købe kaffe, kage og vand.

Regnskab 2016

Resultatopgørelse for 2016

               
                       
             

2016

 

2015

   

Indtægter / indsamlede midler

               

Sponsorbetaling, alm. skole

     

432.903

 

(*

   

Donationer, Skole

       

23.370

       

Donationer, Skills Center

       

105.400

       

Donationer, Projekt

       

90.583

       

Gambia-arrangementer

       

32.729

       

Donation fra bagagerumssalg/lopper

     

31.521

       

Støtte aktier

         

1.200

       

Donationer, Uddannelsesprojekt

     

62.267

 

 

   
                       

Indtægter i alt

         

779.973

 

 

   
                       
                       

Fælles omkostninger

                 

Kontorartikler

         

-10.287

       

Porto og gebyrer

       

-11.815

       

Kontingenter m.v.

       

-1.200

       

kørsel

         

-2.608

       

rejseudgifter

         

-15.650

       

lagerleje

         

-6.800

       

Diverse, repræsentation

       

-510

 

 

   
                       
             

-48.870

 

 

   
                       
                       

Resultat før uddelinger

       

731.103

 

 

   
                       

Uddelinger

                   

Skolepenge

         

-350.940

       

Donationer til Gambia

       

-8.778

       

Formålsbestemt Skills Center

     

-75.000

       

Formålsbestemt projekt

       

-48.890

       

Formålsbestemt Uddannelsesprojekt

   

-26.363

 

 

   
                       

Samlede uddelinger

       

-509.971

 

 

   
                       
             

 

 

 

   

Resultat efter uddelinger

       

221.132

 

 

   
                       
                       

Renter

                   

Renteindtægter, bank

       

277

       
             

 

       

Renter i alt

         

277

       
                       
                       

Årets resultat

         

221.409

 

 

   
                       

*) På grund af overgang til nyt regnskabssystem, er sammenligningstal for 2015 ikke anført.

2015-regnskabet kan ses på hjemmesiden under fanebladet: Generalforsamling

   
                       

Balance 31. december 2016

               
                       

Aktiver

                   
                       
             

2016

 

2015

   
                       

Anlægsaktiver

                   

Bygninger i Gambia

       

262.500

 

262.500

   

Grund i Gambia

       

170.000

 

170.000

   

Containere

         

5.000

 

5.000

   

Projektor

         

1.000

 

1.000

   
                       

Anlægsaktiver i alt

       

438.500

 

438.500

   
                       

Omsætningsaktiver

                 

Skolekonto

         

339.727

 

273.314

   

Projektkonto

         

104.414

 

78.900

   

Skills Center konto

       

104.068

 

9.904

   

Uddannelseskontoen

       

228.741

 

193.422

   

Likvide beholdinger

       

910

 

910

   
                       

Omsætningsaktiver i alt

       

777.859

 

556.450

   
                       

Aktiver i alt

         

1.216.359

 

994.950

   
                       
                       

Balance 31. december 2016

               
                       

Passiver

                   
                       
             

2016

 

2015

   
                       

Egenkapital primo

       

994.950

 

870.935

   

Arets resultat

         

221.409

 

124.015

   
                       

Egenkapital

         

1.216.359

 

994.950

   
                       

Gæld i alt

         

0

 

0

   
                       

Passiver i alt

         

1.216.359

 

994.950

   

 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling maj 2016

Kembujeh School Friends 

Egeparken 18 st.th 

8620 Silkeborg 

 

Mødedeltagere:                 Anne Marie, Ingrid, Ivan, Karen, Jytte, Jørgen, Marit

Mødested:                          Lunden, Vestergade, Silkeborg 

Mødedato:                          19. maj 2016

 

 

REFERAT 

 

A. Godkendelse af dagsorden.

 

Dagsorden godkendt. 

 

B. Planlægning af den ekstraordinære generalforsamling.

 

Bestyrelsen foreslår Jørgen Rex som dirigent.

 

C. Status på punkter fra sidste møde. 

 

Ingen bemærkninger. 

Bestyrelsen skal besvare mails som set, for at sikre alle har modtaget.

 

D. Meddelelser fra formanden. 

                     

 • Opfølgning fra seneste tur til Gambia

 • Købt printer/scanner/kopimaskine til Gambia.

   

  Der blev brugt rigtig meget tid på forberedelsen af opstart af J. Kastrup Skills Center. Bl.a. flere besøg på det regionale kontor, som står for godkendelse af alle Skills skoler i Gambia. Studieture til 6 andre skoler, udarbejdelse af diverse papirer, udarbejdelse af stillingsopslag til principal, tidsplan med mere.

   

  Der blev afholdt rengøringsdag på J: K. Skills Center med hjælp af de lokale. Dejligt med hjælp fra lokalbefolkningen.

   

  Opfølgning på sponsorbørn efter aftale med sponsorer.

   

  Der er købt en printer til brug i Gambia.

   

   

  E. Meddelelser fra sponsoransvarlig. 

   

  Der er lavet 18 nye sponsoraftaler. 23 børn er på venteliste. Vi håber på der vil blive lavet sponsoraftaler til vores Skills Center.

   

  F. Økonomi. 

   

  Der har været et møde med revisor Kirsten Plougmann. Hun er vores administrative hjælp.

   

  Pr. 18. maj 2016 har vi følgende indestående på: 

   

                        Skole konto:                        184.095,51 kr.

                        Skills Center konto                17.968,74 kr.

                        Projekt konto                        80.503,68 kr.

                        Uddannelse konto               237.688,80 kr.

   

  Vi har fået donation på i alt 15.000 kr. til Skills Center. Samt en donation på 40.000 kr. til uddannelseskonto. Tak.

   

   

   

  G. Nyt fra Skills center gruppen.

   

 1. reviderede tegninger.

 2. overbygning af containere.

   

  En ændring på de oprindelige tegninger. Der bliver teorilokaler hvor der var planlagt værkstedsfløj. Værkstedsbygningerne skal bygges omkring containerpladsen.

   

  En overbygning af containere vil koste ca. 40.000 kr. Der er projekteret med en port og to vinduer. Der bliver seks meter mellem de to containere.

   

   

  H. Åbning af J. Kastrup Skills Training Center september 2016

   

 1. Ansættelse af Principal.

 2. Ansættelse af vagtmænd.

 3. Fag m.m.

 4. Budget.

 5. Hvordan finder vi pengene til de unge, der ikke er sponsoreret af KSF?

               - Beslutningen fra den ekstraordinære generalforsamling.

                  - Anne Marie orienterer om ansøgninger der er ude.

     6.   Udarbejdelse af brochurer til udlevering til kommende elever.

   

 1. Der kommer en annonce i aviser og radio i uge 21. Ansøgningsfrist d. 13. juni. Anne Marie og Jørgen samt de øvrige fra bestyrelsen for Skills Center i Gambia deltager i ansættelsessamtaler.

   

 2. Ansættelse af to vagtmænd fra august 2016. De skal arbejde på skift 12 timer pr vagt.

   

 3. Beslutning om en skrædder og mureruddannelse. Uddannelsen er treårig. Til alle uddannelserne hører undervisning i engelsk, matematik, manegement, samfundsfag og EDB.

   

 4. Budgettet giver et forventet underskud på ca. 6.500 kr. det første år med 50 elever. Vi håber på sponsorer til en del af de elever, der ikke er vore egne fra KSF. Regner med ca 15 af vore elever fra KSF vil påbegynde en uddannelse på vores Skills Center.

 

 1. Det blev besluttet på den ekstraordinære generalforsamling, der kan laves et sponsorat på 1100 kr. pr. år pr. elev i det treårige uddannelsesforløb.

 

 • Anne Marie har sendt 5 ansøgninger ud i håb om at få et tilskud til opstart af vores Skills Center

   

  Bestyrelsen er indstillet på en underskudsdækning det første år. Vi søger fonde i et forsøg på at undgå et underskud. Skills Center starter sep. 2016

   

 1. Vi er blevet opfordret til at lave brochurer, der fortæller om uddannelserne på Skills Center. Ideen er at de skal deles ud til de unge mennesker i Gambia. Anne Marie vil lave et udkast.

  Indvielse af Skills Center lørdag d. 5. nov. 2016

   

  I. Forslag om betaling af 2 rejser til Gambia i juni 2016 i forbindelse med ansættelser på J. Kastrup S.T.C.

   

                        1. finansieringen foreslås som følgende:

                            - opfølgningsrejsen (vedrører containerforsendelsen)

                               afvikles i juni og dækker en rejse.

                            - KSF betaler en rejse.

   

  DMRU har bevilget en opfølgningsrejse. Anne Marie sørger for dette i juni/juli.

   

  Jørgen Rex får bevilliget rejsen, som bestyrelsen i KSF råder over.

   

  J. Tilretning af den eksisterende brochure.

                       

 1. bilag vedlagt.

   

  Brochurer tilrettet.

   

  K. Gambiadage i august 2016

   

 1. Hvornår?

 2. Hvordan?

 3. Hvem er ansvarlig for hvad?

   

  Gambiadagene afholdes d. 25.26.27.og 28. august i Hald forsamlingshus.

  D. 25. Stort bankospil.

  D. 26. Gambiaaften med Gambisk mad. Evt. kan vi få Salieu m.fl. til at komme og fortælle om livet i Gambia.

  D. 27. Loppemarked.

  D.28. Oprydning.

   

  En ide kunne være at sælge stadepladser til loppemarkedet.

  Hele overskuddet fra Gambiadagene går til videre udbygning af klasseværelser på Skills Center.

   

  Ingrid vil sørge for gevinster til bankospillet.

  Jytte vil sammen med Florence lave Gambisk mad. Anne Marie har kontakten til Salieu mfl.

  Anne Marie, Ingrid og lokale arrangerer loppemarked. Vi andre fra bestyrelsen er hjælpere.

  Oprydningen søndag opfordres bestyrelsen, så vidt muligt, til at deltage i.

   

  I. Opfølgning på besøg i Gambia marts/april.

   

  En god tur med mange gode oplevelser.

   

  M. Tandprojekt i Gambia.

   

  -orientering om tandgruppens seneste beslutninger og ændring af gruppens      

   sammensætning.

   

  Tandprojektet er udvidet til også at omfatte 1.klasse. En tandfe er ansat fra d. 15.september til at hjælpe med tandbørstning og have fokus på god tandhygiejne.

  Der bliver overført penge 2 x årligt fra tandprojektet.

  Ved bagagerumsmarked i år er der tjent ca. 7.000 kr. på tre gange.

  Styregruppen består nu af Anne Marie, Lene, Inge og Jensa. Ulla er udtrådt. Tak til Ulla for hendes stor engagement i tandprojektet.

   

N. Hjemmesiden – har vi noget nyt hertil?

Referat fra ekstraordinær generalforsamling.

Indvielse af Skills Center.

Program for Gambiadage i august.

O. Containerforsendelse.

-Købt en container

-Skal vi forsøge at skaffe penge til en forsendelse af en container i efteråret?

-Salg af familiekasser/sponsorater?

Container købt og pakket. Står på havnen i Århus klar til at blive sendt til Gambia.

Anne Marie sender ansøgninger ud i håb om at skaffe penge til en forsendelse i efteråret.

Familiekasser bliver pakket af bestyrelsen, og kan udleveres til navngivne børn, mod betaling af 200 kr til transport. Vi modtager ikke private kasser. Samarbejdet med øvrige projekter fortsætter, og her vil vi gerne sælge plads, når KSF selv betaler containeren. Når det er en container der er bevilliget af DMRU, tilbyder vi at hjælpe andre foreninger i det omfang, der er plads.

P. Evt.

Ønsker en donation af to flagstænger og to flag. Dannebrog og Gambias flag til Skills Center.

Næste bestyrelsesmøde d. 12. september kl 13, Egeparken 18 Silkeborg

Referent Jytte Ramsdal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag

Forslag til ekstraordinær generalforsamling den 19. maj 2016

1. Jørgen Rex vælges som dirigent

Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling den 19. maj 2016 kl. 15:00 i Lunden, Vestergade, Silkeborg

1. Valg af dirigent.

Jørgen Rex blev valgt som dirigent. Jørgen konstaterede generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Ændring af sponsorbidrag inkl. administrationsbidrag og kontingent i henhold til det fremsendte forslag.

Forslaget vedtaget.

Forslag

Ændring af Sponsorbidrag inkl. administrationsbidrag og kontingent.

Det forslås, at det fremtidige sponsorbidrag inkl. administrationsbidrag og kontingent fastættes som følgende:

Sponsering af børn/unge fra 0 til og med 12 klasse (uændret) 550 kr./år

Sponsering af unge, der starter direkte på J. Kastrup Skills Training Center 1100 kr./år

- Her vil der normalt være tale om et treårigt forløb

Støttemedlemmer, enlige (uændret) 200 kr./år

Støttemedlemmer, par + firmaer (uændret) 300 kr./år

Anne Marie Hegelund

Formand

KSF

 

Ekstraordinær generalforsamling 2016

Der afholdes ekstraordinær generalforsamlig torsdag d. 19. maj kl. 15.00

i Lunden, Vestergade 74, Silkeborg.

 

Dagsorden:

Valg af dirigent

Ændring af sponsorbidrag inkl. administrationsbidrag til det fremsendt forslag.

Forslag:

Ændring af Sponsorbidrag inkl. administrationsbidrag og kontingent.

Der foreslås, at det fremtidige sponsorbidrag inkl. administrationsbidrag og kontingent fastsættes som følgende:

Sponsering af børn/unge fra 0 til og med 12. klasse (uændret) kr. 550,- / år

Sponsering af unge, der starter direkte på J. Kastrup Skills Training Center

Kr. 1.100,- / år, her vil der normalt være tale om et trårigt forløb.

Støttemedlemmer, enlige              (uændret) kr. 200,- / år

Støttemedlemmer, par + firmaer   (uændret) kr. 300,- / år

 

Anne Marie Hegelund

Formand

 

Konstituerende bestyrelsesmøde 2016

Konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamling d.5.marts 2016

 

Formand:                                      Anne Marie Hegelund

Næstformand:                           Ivan Nielsen

Sponsoransvarlig:                     Ingrid Brammer

Sekretær:                                      Jytte Ramsdal

Kasserer:                                       Karen Rex

1. Suppleant:                            Jørgen Rex                                                                                                                                     2. Suppleant:                            Marit Lauridsen

 

Næste bestyrelsesmøde d. 19.maj kl 15

Egeparken 18, st.th Silkeborg

Referent Jytte Ramsdal

 

Beretning 2015

Tak til alle jer, der har bidraget til, at vi igen kan se tilbage på et godt år for KSF, hvor vi har kunnet fortsætte og udbygge vores arbejde i Gambia.

Situationen i Gambia i 2015

Turistsæsonen 2014/2015 var i Gambia - som mange af jer sikkert husker - meget præget af Ebola epidemien syd for Senegal. Også opstarten af indeværende sæson har været langt under middel. Hvilket ikke blev bedre af, at præsidenten erklærede landet for IS stat. Denne udmelding blev dog ikke accepteret af parlamentet i Gambia, og da jeg var dernede i januar 2016, var der intet ændret i den henseende fra situationen ved tidligere besøg. Gambia er fortsat et fredeligt land at besøge og risikoen for uheldige oplevelser er minimale.

Jeg håber at rigtig mange af jer må vælge at bruge ferien i Gambia i år. Billetprisen fra Billund vil også i år være ca. 6.150 kr.

Kursen har været faldende set over den en periode på ca. 1½ år. Kursen er nu 5,8 og har været rimelig stabil hele indeværende sæson. Priserne i Gambia er ikke faldet.

Det betyder at vore penge i Gambia rækker knap så langt som for 2 år siden.

Det svære oplevede vi i foreningen i 2015 også problemerne med at mange - især unge mænd - forsøger at komme bagvejen til Europa. Midt sommer fik jeg en henvendelse fra et af vore sponsorbørn - en gut på 21 år, at han sad i Libanon og manglede penge. Han var rejst ud af Gambia ca. 2 mdr. forinden og var nu endt i Libanon sammen med nogle andre unge Gambianere. En trist slutning på et sponsorat, der havde varet i 11 år. Ingen ved i dag hvad der er blevet af den unge mand. Men historien synes jeg fortæller noget om det behov der er for at de unge i Gambia bliver hjulpet til uddannelser og en forståelse af at et liv i Europa ikke altid er et liv på 1. klasse.

Skills Center

Vi har i 2015 fået bygget en fløj med 2 klasseværelser og depotrum, et kontorhus samt toiletter på vores byggegrund i Gambia.

Arbejdsgruppen har tilrettet byggeplanerne og udarbejdet skitse til en vej ind på grunden, så det fremover kan blive muligt at køre ind med store biler/containere.

Jørgen Rex fortæller senere i dag mere om dette arbejde.

Lars, Steen og Jørgen fra arbejdsgruppen var sammen på besøg i Gambia i november måned.

En stor tak til arbejdsgruppen for jeres store arbejde med projektet.

Sponsor børn

Foreningen har nu tegnet mere end 1147 sponsoraftaler. Vi sponserer i dag total 801 børn og unge fordelt fra børnehaveskolen til og med 12. klasse/Skills centeret. Hertil kommer de 12 unge med særaftaler på diverse uddannelser og universitetet.

Der er i 2015 tegnet over 90 nye sponsoraftaler hvilket er lidt flere end i 2014. Det fortæller noget om, at foreningen nu er blevet så gammel, at mange af vore børn/unge har nået en alder, hvor de forlader skolesystemet af naturlige årsager.

Også i 2015 var der mange, der var faldet fra enten fordi de er stoppet med at gå i skole, fraflyttet området eller har valgt en anden skole.

Efter der er kommet ny leder på Bottrup/overbygningsskolen, stiller skolen skrappere krav til de unge. De kan kun blive optaget i 10 klasse hvis de har bestået 9 klasse. Kravene skolen stiller er meget lig dem vi har stillet op i bestyrelsen.

Vi har ved udgangen af 2015:

 • 376 elever fra 0 til og med 6 klasse.

 • 425 elever fra og med 7 klasse til og med 12. Heraf er de 39 unge på et Skills Center.

Det svære har vi i år oplevet at alle Skills Center i Brikama var fyldt op og ikke kunne tage flere elever, hvilket betød at nogle af vore unge ikke kunne få plads i nærområdet. Disse unge er nu enten:

 • I gang med at repetere 9 klasse

 • Kommet på et Skills Center længere væk

 • 1 kom i 10 klasse med en aftale om, at han skal på Skills fra i år medmindre han består 10 klasse.

   

Bagagerumsmarked

Også i 2015 har en gruppe sponsorer med Ulla og Henry Krog i spidsen gjort et stort stykke arbejde for at tjene penge på bagagerumsmarkeder. Pengene er øremærket til vores tandprojekt i Gambia. Gruppen har haft en indtjening af i alt ca. 35.000 kr.

Gruppen har planer om at starte op igen her i foråret. Effekter modtages gerne.

Fra og med i år er tanken at pengene bliver øremærket til opførelse af en klinik/sundhedshus på Skills Center grunden.

En stor tak til Ulla, Henry og alle de trofaste sælgere.

Ådalen Skive

Tak til brugerne og personalet fra Ådalen i Skive for det store arbejde, I har gjort for KSF med at sætte cykler i Stand og lave tandreoler til de tre klasser på børnehaveskolen i Kembujeh. Også en meget stor tak for de 7.267 kr. I har overrakt til os i dag. Pengene har vi aftalt skal øremærkes til uddannelse (efter 12 klasse) af et ungt menneske i Gambia.

Tandprojekt

Som en udløber af det tandprojekt, vi startede i 2013 i børnehaveskolen, fik 200 børn i Nursery i november tilbudt et tjek af deres tandstatus og mundhygiejne.

Tjekket blev lavet af 3 af vore sponsorer, der rejste til Gambia for egen regning og brugte 14 dages ferie på at gennemføre projektet.

Det viste sig at de små børn har forbavsende fine tænder og de fleste af dem en god mundhygiejne.

7 børn blev sendt videre til tandlæge. En udløber heraf er at foreningen nu har fået et formelt samarbejde op at stå med en tysk børnetandklinik.

Jensa vil fortælle mere om tjekket senere i dag.

En meget stor tak til de tre søstre Jensa, Hansa og Heidi for jeres kæmpe store indsats i Gambia.

Gambiadagene

Gambiadagene i august måned 2015 var igen en stor succes. Starten var torsdag aften, hvor Ingrid Brammer sammen med lokale borgere fra Hald havde arrangeret et bankospil med efterfølgende kaffebord. Der var næsten fuldt hus denne dejlige aften.  Og mange kunne gå hjem med nogle flotte gevinster.

Fredag aften var der traditionen tro arrangeret Gambiaaften med Gambisk mad, som Florence og hendes trofaste hjælpere igen stod for. Tak til dem alle.

Hvis vi skal fortsætte denne tradition med fælles spisning, vil vi dog gerne at lidt flere sponsorer finder vejen til Hald for at deltage.

Lørdag blev der holdt loppemarked. Det kolliderede denne gang med andre store arrangementer, hvilket betød et lidt mindre antal kunder til os.

En stor tak til alle jer forenings- og bestyrelsesmedlemmer, der igen gjorde det muligt at afvikle disse dage. En særlig stor tak til Ingrid og Jens Erik Brammer, Anne Marie Johansen samt alle jeres trofaste hjælpere for jeres store arbejde i forbindelse med afviklingen af dagene.

Overskuddet blev på ca. 26.000 kr.

Bankospil i november

Sidst i november stod Ingrid Brammer igen for afvikling af et bankospil i Hald. Ligesom bankospillet i august blev dette også en stor succes med et overskud inkl. salg af diverse effekter på lidt over 7.000 kr.

Bestyrelsesmøder

Vi har siden sidste generalforsamling afholdt 4 bestyrelsesmøder – referaterne kan ses på hjemmesiden.

Containerforsendelser

Vi har i 2015 kun sendt en 40 fods containere til Gambia, som foreningen selv betalte.

Pengene hertil blev skaffet via sponsorater og ved at sponsorer blev tilbudt at betale fragt for en familiekasse, som så blev udleveret til sponsorfamilien i Gambia.

Der blev betalt for ca. 55 familiekasser. Og forsendelsen endte med at give et lille overskud. Disse penge vil indgå i senere forsendelser. Bevillingerne vis Mellemfolkeligt samvirke er blevet kraftigt reduceret på grund af flygtningesituationen i verden. Vi er orienteret om, at det bliver langt vanskeligere at modtage en bevilling via DMRU fremover.

Også i 2015 har vi modtaget rigtig meget fra Abena, Kære Børn, Petjes Wold i Hørning og Jeva samt mange andre donorer.

Tak til alle for jeres donationer af penge og diverse effekter.

Revisor

På generalforsamlingen i 2015 blev bestyrelsen opfordret til at finde en revisor til at hjælpe med udarbejdelse af et mere gennemskueligt regnskab. Dette er nu lykkedes. Hvilket betyder at bogføringen og regnskabet fra om med regnskabsåret 2016 vil blive ændret.

Samarbejde med andre hjælpeorganisationer

I 2015 har vi fra Bestyrelsen som altid bestræbt os på at udbygge samarbejdet med andre organisationer, både de der arbejder i Gambia og andre steder i verden.

Dette samarbejde drejer sig både om udveksling af erfaringer/viden og materielle ting, og er til stor gaven for KSF.

Bestyrelsen var også repræsenteret ved DMRU`s landmøde sidst i oktober.

En stor tak til alle vore medlemmer og donorer for donationer - store som små og al anden støtte. Al hjælp gør en forskel – sammen kan vi gøre en stor forskel.

 

 

 

Referat fra generalforsamling i KSF-Gambia 2016

Referat fra generalforsamling i KSF - Gambia 2016

Lørdag den 5. marts kl. 14:00 – 17:00

Lunden, Vestergade 74, Silkeborg

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

 

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.

  Jørgen Rex blev valgt som dirigent. Jytte Ramsdal blev valgt som referent, Willy Irmshler og Sten Eilenberg blev valgt som stemmetæller.

  Jørgen Rex konstaterede generalforsamlingen var indvarslet korrekt.

   

 2. Beretning fra bestyrelsen.

  Anne Marie bød velkommen til alle de fremmødte, og fremlagde derefter bestyrelsens beretning fra det forgangne år. Beretningen vedlagt referatet. Ulla Krogh havde et spørgsmål vedr. de penge, der bliver tjent på bagagerumsmarked. Hvem beslutter hvad pengene skal bruges til? Det blev slået fast, det er styregruppen, der beslutter.

  Beretning taget til efterretning. Foreningen fik overrakt 7.762 kr fra Ådalen i Skive, som de havde tjent ved at afholde et marked til fordel for KSF. Ønsket er at pengene bliver brugt til et 3 årigt uddannelsesforløb, til en af vore sponsorbørn, hvis sponsor er stoppet. En stor tak til Ådalen.

   

 3. Beretning fra evt. projektgrupper.

  Jørgen fremlagde beretning fra Skills Center Gruppen fra året, der er gået, krydret med et PowerPoint indslag.

   

   

 

 1. Godkendelse af årsregnskab 2015.

  Karen fremlagde regnskabet for 2015 med forklaring til div. poster. Anne Marie gennemgår bilaget vedr. rejse/opfølgningsbesøg, som er større end tidligere år. Bilaget vedlagt regnskabet. Regnskabet blev godkendt. Kan ses på hjemmesiden.

 

 1. Godkendelse af budget for 2016.

  Budgettet blev omdelt, og gennemgået af Karen. Blev godkendt.

   

 2. Fastlæggelse af sponsorbidrag incl administrationbidrag/ kontingent.

  Sponsorbidrag og kontingent forbliver uændret 550 kr pr år.

   

 3. Indkomne forslag.

  Der var indkommet to forslag til generalforsamlingen.                                        

   

  Forslag 1.

  Fra og med 2017 udsendes der kun girokort til de medlemmer, der direkte beder om at få det tilsendt. Alle øvrige medlemmer er selv ansvarlige for at oprette en bankaftale med en årlig betaling pr. 1. juli. Når der oprettes nye sponsoraftaler, orienteres medlemmet om betalingsreglerne, og de får tilsendt kontooplysninger.

  Foreslagsstiller Anne Marie Hegelund.

  Forslaget blev godkendt.

   

  Forslag 2.

  Jeg kunne godt tænke mig, at der blev lavet tandaktier og uden fast beløb...

  Forslagsstiller Jensi Ottosdóttir Øregaard.

   

  Efter spørgsmål og diskussion fra salen og bestyrelsen blev

  Forslaget blev godkendt ved håndsoprækning.

   

 4. Valg af formand(på lige år)

  På valg er Anne Marie Hegelund (for 2 år)

  Anne Marie blev valgt med applaus.

   

 5. Valg til bestyrelsen samt suppleanter.

  På valg til bestyrelsen er Jytte Ramsdal, som blev genvalgt med applaus.

  På valg som 1. suppleant er Jørgen Rex, som blev genvalgt.

  På valg som 2. suppleant er Helle Bramsgaard, som ikke ønsker genvalg.

  Marit Lauridsen blev valgt som 2. suppleant

   

 6.  Valg af revisorer samt suppleant.

  På valg som revisor er Ellen Sabroe og Leif Østergård.

  Jensa Ottosdóttir Øregaard bliver valgt. Leif Østergård blev genvalgt.                       Ellen Sabroe har ikke tilkendegivet, om hun ønsker genvalg. Hun kan derfor ikke vælges, da hun ikke er mødt op til generalforsamlingen.

  På valg som revisorsupleant er Jørgen Sørensen, som ikke var tilstede                                                                                                      Inge Støjer bliver valgt til revisorsuppleant

   

 7. Evt.

  Jensa fortæller om tandprojektet i Gambia, som hun besøgte sidste år sammen med sine to søstre. Hun fortæller bla om status på nursery børnenes tænder, som er overraskende flotte.

   

  Da Helle Bramsgård ikke kunne være med til generalforsamlingen, fik Lars en blomst med hjem til hende  fra bestyrelsen, som tak for godt samarbejde

   

  Referent Jytte Ramsdal