Kembujeh School Friends

Den tørre side

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Kembujeh School Friends.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger.

Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er foreningens formand:

Anne Marie Hegelund

Telefon nr.: 61460440

Cvr: 32043542

Mail: amhrgelund@webspeed.dk

Hjemmeside: ksf-gambia.dk

Behandling af personoplysninger.

Oplysninger om sponsorer:

Almindelige personoplysninger: Navn, cpr.nr. (hvis du ønsker indberetning til skat), adresse, telefonnr., mailadresse.

Her indsamler vi oplysninger fra:

Kun fra dig/sponsor

Foreningens formål med behandlingen af dine personoplysninger.

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel)

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger.

Formålene med at behandle oplysningerne om foreningens sponsorer er:

·        At vi kan koordinere og håndtere opgaver i foreningen.

·        At vi kan sende dig relevante oplysninger.

·        At vi har overblik over foreningens medlemmer.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser.

Videregivelse af dine personoplysninger.

Vi videregiver IKKE dine oplysninger.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger.

Vi sletter dine personoplysninger når du ophører som sponsor i foreningen.

Dine rettigheder.

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. Persondataforordningen en række rettigheder:

·        Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig - det er det vi oplyser dig om i denne Privatlivspolitik - (som forening har vi oplysningspligt)

·        Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)

·        Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)

·        Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)

·        Du har ret til at flytte dine oplysninger - dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

·        Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelser mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysningerne øverst her i privatlivspolitikken.

·        Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringerne eller sletning så hurtigt som muligt.

·        Du kan indgive en klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandlingen af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken .

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken ændrer vi også datoen nederst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer modtager du en meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

December 2018

Overskrift 1

Vedtægterne er nu tilrettet beslutningen på sidste generalforsamling. Skulle der være en skrivefejl - er web-master modtagelig for rettelser på:
ruthlykkerasmussen@hotmail.com

Foreningens vedtægter

  §  1 Foreningens navn

KEMBUJEH SCHOOL FRIENDS
med hjemsted i Silkeborg Kommune


§ 2  Grundlag
Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser.

EMBUJEH SCHOOL FRIENDS vil styrke organisationerne i Gambia og bidrage til at organisationer i Danmark og i Gambia kommer i kontakt med hinanden.

§ 3 Formål
- at hjælpe børn af fattige forældre i Gambia til en uddannelse, via hjælp til selvhjælp.
- at inddrage og aktivere de store ressourcer, der findes i Danmarks tætte net af enkelt personer/familier, institutioner og virksomheder.
- at medvirke til en øget koordinering af hjælp til Gambia.

§ 4 Aktiviteter

Projektvirksomhed:
KEMBUJEH SCHOOL FRIENDS vil medvirke til at etablere projekter, der skaber forudsætninger for, at samarbejdspartnerene i Gambia kan få bedre livsvilkår og i højere grad får mulighed for at styre deres egen tilværelse.

Oplysningsarbejdet:
KEMBUJEH SCHOOL FRIENDS vil støtte oplysningsarbejde, der tager udgangspunkt i samarbejdsparternes virklighed i Gambia.

Dialog:
K

§ 5  Økonomi

Foreningens arbejde finansieres af medlemskontingenter, sponsorindbetalinger samt donationer og midler fra fonde ol.


Ingen medlemmer hæfter personligt for foreningens forpligtigelser

§  6   Foreningsstruktur
Enhver med interesse for u-landsarbejde og udbygning af mellemfolkelig forståelse kan blive optaget som medlem af Kembujeh School Friends.
Juridiske personer, selskaber, erhvervsvirksomheder, institutioner o.l. kan optages som medlemmer med samme rettigheder og forpligtigelser som et personlig medlem.
Alle der støtter et barn skolegang via Kembujeh School Friends er fødte medlemmer af foreningen.
Generalforsamlingen fastsætter medlemskontingentet og sponsorbetaling som opkræves ved bestyrelsens foranstaltning efter nærmere af bestyrelsen fastsatte retningslinier.
Kontingentrestance udover 3 måneder. fra fremsat påkrav om indbetaling medfører automatisk udmeldelse af foreningen.

§  7  Medlemmer

Alle medlemmer betaler til foreningens drift. Bidraget fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Medlemmer, der ikke handler i overensstemmelse med foreningens idègrundlag og vedtægter, kan ekskluderes på generalforsamlingen
.
Medlemsarbejde er ulønnet.

§  8  Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes èn gang årlig i første kvartal af året. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes ved begæring fra mindst èn tredjedel af foreningens medlemmer, ved begæring fra formanden eller ved begæring fra mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

Ved afstemninger på generalforsamlingen har hvert fremmødt medlem èn stemme. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
2. Beretning fra bestyrelsen.
3. Beretning fra evt. projektgrupper.
4. Godkendelse af årsregnskab.
5. Godkendelse af budget.
6. Fastlæggelse af sponsor bidrag incl. administrationsbidrag og kontingent.
7. Indkomne forslag.
8. Valg af formand (på lige år)
9. Valg til bestyrelse, samt suppleanter
10. Valg af revisor, samt suppleant
11. Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamling skal ske gennem bestyrelsen.
Ordinær generalforsamling indkaldes senest en måned før mødedato med udsendelse af foreløbig dagsorden sammen med et revideret regnskab. Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødedatoen. Endelig dagsorden skal offentliggøres senest en uge før generalforsamlingen på foreningens hjemmeside.

Ved begæring om ekstraordinær generalforsamling skal medlemmerne inden en uge efter at begæringen er modtaget indkaldes til generalforsamling med udsendelse af foreløbig skriftelig dagsorden. Generalforsamlingen skal finde sted mellem tre og fem uger efter begæringen er modtaget. Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødedatoen. Endelig dagsorden skal offentliggøres senest en uge før på foreningens hjemmeside.

Afstemninger/personvalg er skriftelige hvis eet medlem begærer dette.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovlig indkaldt. 


§  9  Bestyrelse
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Valgbare til bestyrelsen er individuelle medlemmer, samt en repræsentant pr. kollektiv medlemskab.

Bestyrelsen medlemmer vælges for en toårig periode på den årlige generalforsamling.

Ved ulige årstal skal der vælges to bestyrelsesmedlemmer.
Ved lige årstal skal der vælges to bestyrelsesmedlemmer og formand.

Der vælges særskilt hvert år en første og anden suppleant.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og en sponsoransvarlig. Personvalg i bestyrelsen afgøres efter samme valgregler som på generalforsamlingen.

Hvis èt eller to bestyrelsesmedlemmer forlader sit hverv i utide indtræder førstesuppleantgen henholdsvis andensuppleanten i deres sted. Suppleanterne sidder i bestyrelsen indtil udløbet af perioden for det bestyrelsesmedlem som suppleanten sidder for.

Hvis flere end to bestyrelsesmedlemmer nedlægger deres hverv i utide, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Valgprocedure:
Opstiller der ikke flere kandidater end der der behov for vælges de opstillede uden afstemning.
Opstilles der flere kandidater end der er ledige pladser foretages valg ved skriftlig afstemning. Personvalget afgøres ved relativt flertal dvs flest stemmer. Hver stemmeberettiget har maksimalt samme antal stemmer som antal ledige poster. Stemmesedler med flere kandidatnavne end antal ledige poster er ugyldige.

I tilfælde af stemmelighed trækkes der lod.

Bestyrelsen varetager foreningens overordnede styring i henhold til foreningens formål og vedtægter. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og rammerne for foreningens daglige ledelse. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper ftil at varetage foreningens forskellige aktiviteter.

Bestyrelsen indkaldes til møde ved udsendelse af dagsorden. Enhvert medlem kan begære punkter optaget på førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen eer beslutningsdygtig når mindst tre af dens medlemmer er fremmødt. Beslutninger afgøres ved relativt stemmeflertal, forslag bortfalder i tilfælde af stemmelighed efter to på hinanden følgende afstemninger.

Bestyrelsen refererer til generalforsamlingen.

§ 10 Projektgrupper

Disse nedsættes af generalforsamlingen og/eller bestyrelsen til at varetage arbejdsopgaver i foreningens regi, f.eks. enkeltprojekter, oplysningsvirksomhed, konsulentopgaver m.v.

Den direkte kontakt til projekterne opretholdes af foreningens projektgrupper. Hver projektgruppe vælger en kontaktperson, som er kontaktled mellem bestyrelsen og gruppen.

Projektgruppen følger projektet i alle dets faser fra idé, udformning af projektansøgning, forundersøgelse, implementering, evaluering, projektafslutning, undersøgelse af projektets bæredygtighed og formidling af projektets erfaringer.

Projektgrupperne holder foreningens bestyrelse underrettet om arbejdet og forløbet i de enkelte projekter.

Foreningens bestyrelse holder den overordnede politiske linie og holder øje med projektarbejdets kvalitet, idet man koncentrerer sig om kernepunkterne i udviklingsprocessen.

Projektgruppen er ansvarlig for gruppens arbejde overfor bestyrelsen.
.

§ 11. Afholdelse af foreningens udgifter

Foreningens udgifter i forbindelse med kontorhold dækkes ved hjælp af de i paragraf 5 nævnte midler. Bestyrelsen disponerer over foreningens midler efter retningslinier udstukket på generalforsamlingen, herunder finansering af rejse for èn person en gang om året, for at give mulighed for kontakt med skolen. Så længe foreningens økonomi giver mulighed for at dække omkostningen, tages beløbet (pt. kr. 6.000) af foreningens arbejdskapital. Bestyrelsen er bemyndiget til at opkræve max. kr. 25.00 pr sponsor, hvis arbejdskapitalen bliver så lille at den ikke kan dække rejsen.
 

Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden eller kassereren i fællesskab med et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.

§ 12  Regnskaber
Foreningens regnskabsår går fra den 1.1 til den 31.12 Foreningens regnskaber revideres én gang årligt af den på generalforsamlingen valgte revisor

§13  Vedtægtsændringer
Kan kun ske på generalforsamlingen. Mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for ændringer. Forslag til vedtægtsændringer skal offentlig gøres sammen med endelig dagsorden til generalforsamlingen, senest en uge før generalforsamlingen på foreningens hjemmeside.

§ 14  Opløsning af foreningen

Kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede og hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsningen. Ellers indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvor de fremmødte er beslutningsdygtige.

§ 15  Disponering af foreningens midler ved opløsning
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder overskydende midler SOS-børnebyerne, Amerikavej 15 B, 2. TV., 1756 København V.


§16 Vedtægternes ikrafttræden
Disse vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling den 31. maj 2008. Og senest ændret på generalforsamling 20. februar 2010.

sign:

              Formand               Næstformand


Kasserer               Sekretær            Sponsoransvarlig