Kembujeh School Friends

Referater fra bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde 12/9-22  

Tidspunkt: tirsdag den 12. september kl. 16:00

Sted: hos Anne Marie

Tilstedeværende:

Anne Marie, Jørgen, Søren, Kirsten, Ingrid, Hans og Jytte 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
 1. Status på punkter fra sidste møde - OK
 1. Meddelelser fra formanden – Udkommet bog om projekter i Gambia ’Lille Afrika.’ Af Jes Vestergaard, Forlaget mellemgaard.
  Tilbudt hjælpemidler, men vi har ikke mulighed for at få dem sendt.
  Mange sponsorer afsted, derfor har vi opdateret ’Godt at vide når man rejser til Gambia’.
  Krisen kradser i Gambia, der er strejker/sit-downs fra bl.a. chauffører pga stigende priser.
  Mange sponsorer på BB denne gang.

Økonomi

Konti:

Projektkonto 72.931,61

Universitet 234.299,94

Børnekonto 483.040,75

Skill Center 24.699,74

Arrangementer:

- Skive Festival 22.400,-

- Gambiadag 24.472,50,-

- Diabeteslodder ca 7.000,-

Det ’lånte’ til taget er tilbagebetalt Projektkontoen.

Budget: skolekontoen i Gambia for skoleåret 2022/2023 – forslag vedlagt

- Lønforhøjelser til ’Kembujeh School’ – drøftet og vedtaget.

Budget: Skills centeret for skoleåret 2022/2023 – forslag vedlagt

- Forhøjelser drøftet og vedtaget.

Orientering om salg af diabetes lodder i sensommeren

 1. Meddelelser fra sponsoransvarlig
  - 14 nye Kembujeh-aftaler
  - 3 nye på Skill Center
  - 40 sponsorer mangler pt stadig at betale
 1. Opfølgning på Gambiadag 2022
  - God dag, god indtjening.
  - Punkt på dagsordenen til generalforsamlingen – Forslag modtages.
  Sidste lørdag i august 2023.
 1. Nyt fra projektgruppen ved Jørgen Rex

i.

Orientering om det igangværende byggeri
- ’Skelettet’ er på plads med tag, vægge, døre og vinduer. Men står råt indvendigt. Måske søge inventar hos IKEA, hvis en container kan skaffes.
- Skal sponsorbidragene til Skill Center sættes op? Ingen stigninger siden starten. Jørgen foreslår 1500,- for nye kontrakter.
Estimat for færdiggørelse 607.200 dalasi. Vi fortsætter, hvis vi får penge fra kulturstyrelsen.

 1. Hjemmesiden – Kirsten orienterer
  - Undersøgt opsigelse af gammel hjemmeside, snakker videre til næste møde.
 1. Forsendelser til Gambia

-

Vi har mulighed for mod betaling at få de resterende effekter med en container her i efteråret – vil vi det? Containeren er udsat til forventeligt sidst på året.

 1. Sponsorer i Gambia i 2022

i.

Der udleveres oversigt over medrejsende i efteråret

 1. Hvornår forventes det, der er repræsentanter fra bestyrelsen i Gambia i 2022?

i.

Anne Marie          25.09. – 18.11.

ii.

Jørgen                   14.10. – 7.12.

iii.

Ingrid                   31.10.  – 18.11.

iv.

Jytte                      31.10. – 18.11.

v.

Kirsten                 25.09. – 23.10

Evt. Tandprojekt
Jensa har 7 studerende fra tandlægehøjskolen med. De skal undersøge tænder på alle på nurcery, 5. klasse og på Skill Centeret.

Referat fra bestyrelsesmøde i KSF

Tidspunkt: tirsdag d. 24 maj kl 17.30
Sted: hos Anne Marie
Tilstedeværende: Anne Marie, Jørgen, Jytte, Ingrid, Søren og Kristen.
Fraværende: Hans

Dagsorden:

a: Godkendelse af dagsorden. OK

b: Status på punkter fra sidste møde. Intet nyt.

c: Meddelelse fra formanden:

-

1 elev (Sambujang) starter på universitet på lægestudiet. Fonden betaler første år, og Sambujang skal søge sponsorater.

-

Salg af diabeteslodsedler har givet 7120 kroner.

-

Novo fonden har givet 20.500 kroner.

-

Vi har kontaktet ’Hjemmet’ angående en mulig artikel, men det blev et ’nej tak’.

-

Vi fik en ansøgning udefra, som vi ikke kunne imødekomme fra en ung udefra, som søgte 2 års uddannelse, men da han ikke har været sponseret tidligere fik han afslag.

d: Økonomi:

-

Skive Festival billetter har indbragte 11.900 kroner.

-

Der er overført 30.000 til tag.

-

Salieu har fået løn for 2022

-

Saldi:
Projektkonto: 60.154,61

Universitet: 240.441,42

Børnekonto: 252.604,86

Skill center: 167,95

e: Meddelelser fra sponsoransvarlig:

-

5 nye aftaler på Skill Center. 3 på Kembujeh. 32 unge på Skill Centeret med penge fra Skive Festival (’løn’ og billetsalg) samt Novo fonden (20.500).

f: Forretningorden færdiggøres. Godkendt.

g: Ændring af vedtægterne til generalforsamlingen i 2023?

i: Vedtægterne fastholdes med den mindre rettelse af rejsegodtgørelse til bestyrelsen fra 6.000 til 10.000 kroner.

h: Gambiadag 2022

-

Gambiadag afholdes i år i Højslev Kirkeby lørdag 27. august kl 10.00

Karen bager muffins, Kirsten bager squashkage. Jørgen sørger for øl/vand.

-

Billetpris 200 kroner inklusiv forplejning.

i: Status fra Ingrid om deltagelse med hjælpere til Skivefestival.

-

Der giver ca 20.000 kroner i alt. 8.000 som løn og 11.900 for salg af billetter. 34 hjælpere.

j: Nyt fra projektgruppen:

-

Vi har ’lånt’ 13.500 til tag som de gerne skulle være i gang med at lægge på. Angående fondsansøgning med Mia, så har Jørgen ikke hørt fra hende, men vil følge op.
Jørgen glæder sig til at se hvad status er på den nye have.
Vi mangler et overslag på, hvad det vil koste at færdiggøre køkkenet.

k: Hjemmesiden – Kirsten orienterer:

-

Er ved at undersøge mulighed for ny opbygning med mere overskuelighed og bedre teknologi.

l: Sponsorer i Gambia i 2022.

-

Ca 20 tilmeldte p.t.

m: Hvornår forventes det, der er repræsentanter fra bestyrelsen i Gambia i 2022?

i.

Anne Marie og Kirsten 11.06 - 17.07

ii.

Jørgen 11.06 - 29.06

iii.

Anne Marie 24.09 - 18.11

iv.

Jørgen 15.10 - 07.12

v.

Ingrid og Jytte 01.11 - 18.11

vi.

Søren kommer desværre ikke afsted i år

vii.

Kirsten 24.09 - 24.10

n: Evt.

-

Bankospil blev afholdt i søndags. Det er spændende hvordan det er gået. (obs tallet var 7740 kr).

-

Nyt foredrag af Jytte og Ingrid giver ca 3.000

Referat fra bestyrelsesmøde i KSF.

Tidspunkt: onsdag d. 23/3-22 kl. 17:30

Sted: hos Anne Marie

Deltagere: Anne Marie, Jørgen, Jytte, Ingrid, Søren, Kirsten & Hans

Dagsorden:

a.

Godkendelse af dagsorden – OK.

b.

Status på punkter fra sidste møde. – Ingen hængepartier.

c.

Meddelelser fra formanden.

Nye fondsansøgninger ved Novo Nordisk. Hjælp til nye ansøgninger fra socialrådgiver, Mia, anbefalet af Thilde Rex

To nye konti (næsten) på plads i Gambia.

d.

Økonomi.

Salg ved generalforsamlingen ca 2700,-

Projektkonto: 67.051,61

Universitet: 240.635,36

Børnekonto: 254.318,89

Skill Center: 19.027,95

e.

Meddelelser fra sponsoransvarlig.

i.

12 nye aftaler.

ii.

22 på Kembujeh uden sponsor

iii.

Mange på Skill Center uden sponsor

Hvad kan vi gøre for at skaffe penge til børnene på Skill Centeret? Salg af diabeteslodsedler, Skive Festival og hvad vi ellers kan skaffe kommer formegentlig til at gå til dem.

f.

Forretningsorden revideres. Den er godkendte, Anne Marie renskriver den.

g.

Gambiadag 2022 (punktet udgår, da Gambiadagen også er på dagsordenen som punkt o.

h.

Orientering fra Ingrid om deltagelse ved Skive Festival.

Torsdag er besat med 8 på både dag/nattevagt

Ledige tider fre, lør og søndag.

Overskudsbilletter forsøges solgt for 700,- inkl. Camp, normalpris 1150,-

i.

Salg af diabeteslodsedler.

Søren har taget 2x20 med hjem.

j.

Nyt fra projektgruppen ved Jørgen Rex.

Køkkenbygningen er under vej, men der mangler penge til taget.
Der er ca. 19.000 på DK-kontoen og ca 9.000 i Gambia.

Det vil koste ca. 50.000 dkk at lukke bygningen, og et overslag på yderligere 75.000 til næse fase med fliser, inventar osv.

Forslag: Vi låner fra projektkontoen til at kunne lukke bygningen inden regntiden – vedtaget.

Jørgen søger penge med Mia til inventar.

k.

Fastlæggelse af møder 2022

24/5 kl 17.30

12/9 kl 16.00

10/12 kl 12.00

l.

Fordeling af rejsepenge i 2022 (10.000)

Forslag: Ligelig fordeling – Vedtaget.

m.

Hjemmesiden.

Kirsten luger ud. Enighed om at siden trænger til en opdatering. Kigger på at få en ny Facebook-side.

n.

Sponsorer i Gambia i 2022

12 tager afsted 1/11

o.

Gambiadagen 2022

27/8 Ingrid undersøger mulighed ved Højslev Kirkeby.

Alternativ Rørbæk Sø.

p.

Skal vi melde os ud af CISU – Vedtaget.

q.

Hvornår forventes det, der er repræsentanter fra bestyrelsen i Gambia i 2022?
i.                 Anne Marie og Kristen 11/6-17/7
ii.                Anne Marie 24/9-18/11
iii.               Jørgen 19/10-7/12
iv.               Ingrid og Jytte 1/11-18/11
v.                Søren?
vi.               Kirsten 24/9-16/10
vii.              Hans – Nej.

Evt.
Banko på Møllegaarden i Skive 29/5. Ingrid har skaffet gode præmier. Anne Marie og Kirsten hjælper.
Anne Marie. Jeg skal have snakket med Jensa om mulige tandplejere. Højst 10 stk.

Referat fra konstituerende møde lørdag den 5. marts 2022

Formand:                           Anne Marie Hegelund        (valg af generalforsamlingen)

Næstformand:                    Jørgen Rex

Sponsoransvarlig:                Ingrid Brammer

Kasserer:                            Jytte Ramsdal

Sekretær:                           Søren Rex

Suppleanter er:

Hans Britorn

Kirsten Hegelund

Næste møde afholdes torsdag den 24. marts kl. 16:00 på adressen Egeparken 18 st.th. Silkeborg

Tidspunkt: Fredag den 10.12. 2021 kl. 12:00

Sted: hos Anne Marie

Fraværende Hans og Marit

  Dagsorden:

a.     Godkendelse af dagsorden - ok

b.    Status på punkter fra sidste møde - intet

c.     Meddelelser fra formanden herunder opfølgning på efterårets tur til Gambia

Der er hentet tasker og drikkedunke hos Jeva

På grund af få elever bliver der samundervist af årgangene i construction og welding

Efteruddannelse af lærere godkendt

Dagvagtmanden på Skills skal have en fridag hver uge

d.    Økonomi

På Skills er indsat 6.000,- fra Ingrids banko

På børnekonto er indsat 8.000,- fra Skive Festival

Der er solgt kurve for 900,-

På børnekonto 291.566,46

På projektkonto 67.551,61

På Skillskonto 11.221,42

På universitetskonto 225.201,85

e.     Meddelelser fra sponsoransvarlig

                                                   i.     Antal nye sponsoraftaler – 12 nye aftaler og 25, der mangler sponsor

                                                 ii.     Antal udgåede børn i efteråret 2021 – ca. 40 er udgået

                                               iii.     Ny særaftaler – der er lavet mange, men 12. kl. papirer er ikke helt færdige, så måske er der flere

f.      Orientering fra Ingrid om deltagelse med hjælpere i Skivefestival 2022

1. weekend i juni er der forhåbentlig Skivefestival igen. Ingrid koordinerer hjælpere

g.    Orientering fra Ingrid vedr. afholdt bankospil. Der deltog omkring 50 og det gav et overskud på 6.200,-

h.    Planlægning af generalforsamlingen i 2022 – 5. marts 2022

Gensynsmøde kl. 12.30 – 14.00

Generalforsamling kl. 14.00

Jørgen indstilles af bestyrelsen som dirigent

Amerikansk lotteri (5 kr pr stk 12 for 50 kr)

På valg Karen, Jytte og Anne Marie

Karen modtager ikke genvalg

Marit modtager ikke genvalg

i.      Nyt fra projektgruppen ved Jørgen Rex

Udgravning til platform til køkken er sat i gang

Vi har penge til platform og ydervægge nu

j.      Hjemmesiden – intet nyt

k.    Hvornår forventes det, der er repræsentanter fra bestyrelsen i Gambia i første halvdel af 2022?

Anne Marie fra 17. januar og 4 uger

Jørgen fra 17. januar og 4 uger

 1. Evt. intet

Tidspunkt: Tirsdag den 21.09. 2021 kl. 15:30

Sted: hos Anne Marie

Til stede Anne Marie, Ingrid, Jytte, Jørgen og Karen

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden - godkendt
 1. Status på punkter fra sidste møde - intet
 1. Meddelelser fra formanden

Vi har haft indbrud i KSF-kontorhus

Graduation på Skills er 1. lørdag i november

 1. Økonomi

Vi har fået 32.800,- fra Lions

Vores konti – Børnekonto 501.752,45

                       Projektkonto 75.051,61

                       Skill konto 55.221,42

                       Universitetskonto 245.920,24

i.

Fastlæggelse af budget i Gambia (Kembujeh + Skills) for skoleåret 21/22 – bilag x 2. Begge budgetter er godkendt

Der overføres 260.ooo,- til skolepenge, donationer og særaftaler

ii.

Rejsetilskud til hvem? Fordeles mellem bestyrelsen

iii.

Status på sponsorbetalinger – 24-26 har ikke betalt

 1. Meddelelser fra sponsoransvarlig

På Kembujeh – 22 nye sponsoraftaler og der er 28 uden sponsor

På Skills – 8 nye aftaler og der er 7 uden sponsor

 1. Opfølgning på Gambiadagen

Ca. 24 fremmødte. Gav et overskud på godt 20.000 kr

Vi undersøger forskellige muligheder til næste år

 1. Orientering fra Ingrid om deltagelse med hjælpere i Skivefestival

Foreløbig indtægt 6.000,- (salg af billetter)

Der var 30 hjælpere, hvilket var for lidt.

Næste år ligger det i 1. weekend i juni (torsdag, fredag, lørdag)

 1. Om resultatet af efterårets salg af diabetes lodder

Anne Marie, Ingrid og Ella har solgt for 7.050,-

 1. Nyt fra projektgruppen ved Jørgen Rex

Der er sendt et par ansøgninger – Ørskov – negativ

Sol og strand – besked til december

 1. Hjemmesiden – intet nyt
 1. Forsendelse til Gambia i efteråret 2021

Ting sendes i oktober med privat container

 1. Sponsorer i Gambia i 2021 – ca 23
 1. Hvornår forventes det, der er repræsentanter fra bestyrelsen i Gambia i 2021?

i.

Anne Marie 27.09. – 30.11.

ii.

Jørgen og Karen Jørgen fra 12.10 – 30.11 og Karen fra 26.10 – 30.11

iii.

Ingrid og Jytte 02.11.  – 18.11.

 1. Evt.

Ingrid arrangerer banko 28. november på Møllegården i Skive

Næste møde er 10. december kl. 12.00 hos Anne Marie

Referat fra bestyrelsesmøde i KSF 

Tidspunkt: Mandag den 26. april 2021 kl. 12:00

Mødet starter med en let frokost.

Sted: hos Anne Marie

Deltagere: Anne Marie, Ingrid, Jytte, Hans, Jørgen og Karen

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 1. Status på punkter fra sidste møde

Der er bevilget 500 dalasi pr. fuldtidsansat lærer og Bojang pr. måned i lønstigning. Begrundet i de stigende priser på fødevarer i Gambia.

Gambiadag flyttet til Kongenshus Hede

 1. Meddelelser fra formanden

Ingrids netværk har doneret mange forskellige skoleting fra Vendsyssel Bank

i.

Herunder opfølgning på den seneste tur til Gambia.

Oprettet nye bankkonti i Gambia

Anne Marie har brugt tid på, at få penge ud i forbindelse med sidste container – det er dog fortsat ikke lykkedes. Men vi er lovet et brev snarest, der fritager os for skat på containerforsendelsen i oktober 2020.

I haven ved Skills er der høstet 1. gang

 1. Økonomi

Indestående –  Børnekonto 213.086,45

                        Projektkonto 83.112,84

                        Skills konto 30.813,93

                        Universitetskonto 248.725,73

Anne Marie og Ella sælger lodder for diabetesforeningen – giver ca. 7.000,- kr.

Bestyrelsen har besluttet at bruge 25.000,- fra projektkonto til reparation af tag ved skolebygning

 1. Meddelelser fra sponsoransvarlig

Der er tegnet 2 nye sponsorater til Skillscenter

 1. Generalforsamlingen – fortsat fra sidste møde

i.

Dirigent

ii.

Hvem gør hvad

iii.

Hvem er på valg

iv.

Obs. særlige corona regler som vi måske ikke kender endnu.

Som vedtaget sidst. Anne Marie undersøger, om der er nye regler ang. corona

 1. Nyt fra projektgruppen ved Jørgen Rex

Intet nyt

 1. Hjemmesiden

Anne Marie har aftale med ny person om evt. vil passe den

 1. Forsendelse til Gambia

i.

Vi har via Ingrids netværk fået doneret rigtig mange gode effekter (skoletasker, sportstasker, drikkedunke med mere) Hvordan vil/kan vi sende det til Gambia?

Anne Marie undersøger muligheder

 1. Sponsorer i Gambia i 2021

Anne Marie skriver lidt om rejsesituationen i vores Facebook gruppe og på hjemmesiden.

 1. Hvornår forventes det, der er repræsentanter fra bestyrelsen i Gambia i 2021?

i.

Jørgen og Karen i maj/juni

ii.

Samt det der skrevet i ref. Fra 11. marts

Intet nyt

 1. Gambiadag

Lørdag den 21. august på Kongenshus Hede opslag kan snart ses på hjemmesiden.

 1. Evt.

Intet

Referat fra bestyrelsesmøde i KSF

Tidspunkt: Torsdag den 11. marts 2021 kl. 12:00

Mødet starter med frokost.

Sted: hos Ingrid.

Tilstede: Ingrid, Jytte, Anne Marie, Jørgen og Karen.

 Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt 

 1. Status på punkter fra sidste møde

En gang om året holder vi møde på Fyn

 1. Meddelelser fra formanden

Vi mangler lidt opdateringer fra Bojang.

Indberetninger til Skat er sendt

Orientering om turen til Gambia okt./nov./dec.

 1. Økonomi

i.

Brev fra lærerne på Skills centeret med anmodning om lønforhøjelse – bilag vedlagt

Vi er forstående for deres ønske, men der er ikke økonomi lige nu

Anne Marie snakker med Bojang, når hun er dernede.

Budget for 2021 uddelt

ii.

Oprettelse af nye konti i Gambia i starten af 2021 – orientering herom

2 nye konti oprettes af Anne Marie i marts

Indestående på konti Børnekonto 320.101,16

                                  Skills konto 5.702,22

                                  Projektkonto 83.112,84

                                  Uddannelseskonto 210.676,73

iii.

Hvad kan vi gøre for at skaffe flere indtægter til vores projekt?

Evt. Skivefestival i september.

Evt. kontakte et ugeblad

iv.

Ideer til ”tilbud om foredrag” når samfundet igen åbner op?

 1. Meddelelser fra sponsoransvarlig

52 nye aftaler – 10 på Skills

Lige nu er der 20 ledige børn.

i.

Hvordan vi kan skaffe flere sponsorer

5 nye sponsorer ved hjælp af facebook.

Ingrid prøver det samme.

 1. Generalforsamlingen

Afholdes den 19. juni, i Lunden i Silkeborg, hvis tilladt. Kl. 13.00 – 15.00.

Mulighed for at købe kaffe.

i.

Dirigent

Bestyrelsen foreslår Jørgen.

ii.

Hvem gør hvad

Karen bager muffins

iii.

Hvem er på valg

Ingrid – genvalg modtages

Jørgen – genvalg modtages

iv.

Obs. særlige corona regler som vi måske ikke kender endnu,

 1. Nyt fra projektgruppen ved Jørgen Rex

i.

Hvilke aktiviteter forventes i Gambia i den kommende periode?

Evt. færdiggørelse af mur.

Evt. fundament til bygning til køkken/cafe.

Plan over renovering af eksisterende bygninger.

 1. Orientering og debat om det opstartede Haveprojekt på Skills centeret

Det blev startet op i efteråret – billeder viser, at det er i gang.

i.

Donationer

Vi har fået gaver til træer

ii.

Plantede træer med mere

iii.

Tørring af frugt – de første smagsprøver vil blive serveret

Stativ til tørring overgives til Skills.

Aftalt, at der opstilles køkkenbord med vask.

 1. Hjemmesiden

Anne Marie har snakket med en sponsor om at passe hjemmesiden.

 1. Containerforsendelsen i efteråret 2020

Sidste sendt efterår 2020.

 1. Sponsorer i Gambia i 2021

Rigtig mange vil gerne til efteråret, vi må se, hvad corona siger.

 1. Hvornår forventes det, der er repræsentanter fra bestyrelsen i Gambia i 2021?

Anne Marie 15/3-9/4 og 3 uger i juli/august og 29/9-1/12

Jørgen og Karen 26/10 – 30/11.

 1. Evt.

Gambiadag – 21. august kl. 10.00 i Sdr Resen Naturpark.

Jytte og Karen er tovholdere.

Vi mødes 1 time før generalforsamlingen.

Næste møde 26.april.

Referat fra bestyrelsesmøde    

Tidspunkt: mandag den 14-09-20 kl. 12:00  

Sted: hos Karen og Jørgen  

Til stede Anne Marie, Ingrid, Jytte, Jørgen og Karen.  

Dagsorden:

a. Godkendelse af dagsorden

     Godkendt  

b. Status på punkter fra sidste møde 

     Intet  

c. Meddelelser fra formanden 

                     I Gambia mener de, at de har styr på  Coronaen . Grænserne er lukkede.  

                      Skolerne åbner måske i oktober. 9. og 12. Årgange har afsluttet deres   

                      Eksamen. Videregående uddannelse foregår over nettet  

d. Opfølgning på Gambiadagen

      God dag. 27.112,35 i overskud. Kongenshusområdet er en mulighed til  

      næste år.  

      Ingrid har tjent 1100,- til  Skills  Centret ved at holde foredrag.

e. Økonomi

                  i. Hvor mange mangler at betale for deres børn?

   For 50 børn mangles der betalin. 

Højst sandsynlig ingen indtægter fra lodsedler og bankospil i år       på grund af  corona .

Indestående på konti Børnekonto - 443.254,53  

Projektkonto – 90.585,34  

Skills  konto – 28.852,92

f.  Meddelelser fra sponsoransvarlig

      15 nye aftaler – ingen på  Skills

g. Budget til børnene fra 0 til 12 klasse.

      Vedlagt - skønnet på grund af  corona

                                              i. AM fremlægger forslag på mødet.

h. Skolebudget til  Skills  – hvad gør vi her

                                              i. Elever der ikke er blevet færdige

                                            ii. Indtag af nye elever?

                                          iii. Hvornår må skolen starte igen

Alt er usikkert nu, måske udmeldinger i oktober  

 Budget laves, når skolen starter op igen.  

i.  Nyt fra projektgruppen ved Jørgen Rex

     Intet nyt.  

j.  Hjemmesiden 

     Trænger til opdatering.  

k. Containerforsendelse og nedlukning af lageret – orientering herom

     Sidste container sendt – i Gambia ca. 1/10.  

     Lageret er tømt.  

l.  Sponsorer i Gambia i efteråret 2020

                                              i. Hvem fra bestyrelsen forventer at rejse til Gambia i 2020?

  Formand og næstformand håber det bliver muligt.  

m.  Evt.

     Oversigt over bestyrelsesopgaver gennemgået.  

Ousman  sender container igen inden jul. Hvis man ønsker at få noget  med, kan man kontakte Anne Marie.

Referat  

Tidspunkt: fredag den 19. juni kl. 11.00

Sted: hos Anne Marie

Deltagere: Anne Marie, Ingrid, Jytte, Hans Jørgen og Karen

Dagsorden:

a.     Godkendelse af dagsorden – godkendt

b.    Status på punkter fra sidste møde - intet

c.     Meddelelser fra formanden herunder opfølgning på sidste tur til Gambia

Diverse årlige afrapporteringer lavet. Ikke noget corona af betydning i Gambia. Ingen roser til Brussel Air af håndteringen af strandede folk i marts

d.    Økonomi

                                              i.     Orientering om tab af forventede indtægter

Tab på 7.000,- kr på grund af Corona (lodsedler) og ingen indtægt fra Skivefestival

1.    Kan vi gøre noget for nyt for at øge vore indtægter?

Drøftet  

Indestående på børnekonto er 210.939,53

Indestående på Skillskonto er 22.330,57

Indestående på projektkonto er 96.040,84

Indestående på universitetskonto er 269.476,73

e.     Meddelelser fra sponsoransvarlig

42 nye sponsoraftaler – kun 1 på skillscenter

Vi mangler sponsorer til unge på skillscenter

f.     Nyt fra projektgruppen ved Jørgen Rex

De vil gerne have flere penge til muren, så de kan gøre den færdig. Vi overfører 15.000,- kr.

g.    Ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen