Kembujeh School Friends

2018

Referat fra generalforsamling 3. marts 2018

Referat fra generalforsamling den 3. marts 2018.03.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Dirigent Jørgen Rex

Referent Karen Rex

Stemmetællere Søren Rex og Villy Irmschler

Beretning fra bestyrelsen.

Anne Marie Hegelund fremlagde og fik godkendt beretningen

Beretning fra projektgrupper.

Jørgen Rex gav en opdatering af byggeri og drift af skills center.

Se opdatering på hjemmeside.

Godkendelse af årsregnskab

Kirsten Plougmann fremlagde og fik godkendt regnskab

Godkendelse af budget.

Karen Rex fremlagde og fik godkendt budget

Fastlæggelse af sponsorbidrag inkl. Administrationsbidrag/kontingent

Uændret kr. 550,00 for 0-12. klasse

Uændret kr. 1100,00 for nye skills elever

Indkomne forslag

Ingen

Valg af formand

Anne Marie Hegelund blev genvalgt

Valg til bestyrelsen er: Karen Rex, Jytte Ramsdal

Genvalg til begge

Valg som suppleanter Marrit Laursen og Hans Britorn

Marrit genvalgt og Hans nyvalgt

Valg af revisorer og suppleant

Revisorer Leif Østergaard og Jensa Øregaard og revisorsuppleant Inge Støyer .

Genvalg til alle.

Eventuelt

Intet

Beretning, budget og regnskab er at finde under referat 

Dirigent Jørgen Rex

Resultatopgørelse 2018

Resultatopgørelse for 2018


2018


2017

Indtægter / indsamlede midlerSponsorbetaling, alm. skole

430.296


431.245
Kulturstyrelsen pulje til almnyt.org.

58.402


58.423
Donationer, Skole


33.946


22.071Donationer, Skills Center


32.500


161.777Donationer, Projekt


17.627


29.542Gambia-arrangementer


44.258


30.196Donation fra bagagerumssalg/lopper

7.723


12.880
Støtte aktier550


1.725


Donationer, Uddannelsesprojekt

51.600


68.200Indtægter i alt676.902


816.058
Fælles omkostningerRevisor-4.000


-4.500


Kontorartikler-7.802


-10.326


Porto og gebyrer


-2.780


-12.290Kontingenter m.v. CISU


-1.200


-1.200kørsel-1.896


-2.192


rejseudgifter-5.000


-6.000


lagerleje-6.800


-6.800

Fælles omkostninger i alt


-29.478


-43.307

Resultat før uddelinger


647.424


772.751


UddelingerSkolepenge-513.241


-430.215


Donationer til Gambia


-11.739


-38.828Formålsbestemt Skills Center

-107.100


-80.000
Formålsbestemt projekt


-24.787


-40.801Formålsbestemt Uddannelsesprojekt

-48.886


-68.282Samlede uddelinger


-705.753


-658.126

Resultat efter uddelinger


-58.329


114.625


RenterRenteindtægter, bank


0


212


Renter i alt0


212
Årets resultat-58.329


114.837


Balance 31. december 2018


Aktiver


2018


2017
AnlægsaktiverBygninger i Gambia


531.400


462.500Grund i Gambia


170.000


170.000Containere0


5.000


Projektor0


1.000

Anlægsaktiver i alt


701.400


638.500


OmsætningsaktiverSkolekonto201.422


289.204


Projektkonto95.993


96.322


Skills Center konto


45.559


81.389Uddannelseskontoen


227.584


224.871Likvide beholdinger


910


910


Omsætningsaktiver i alt


571.467


692.696


Aktiver i alt1.272.867


1.331.196Balance 31. december 2018


Passiver


2018


2017
Egenkapital primo


1.331.196


1.216.359Arets resultat-58.329


114.837

Egenkapital1.272.867


1.331.196

Gæld i alt0


0

Passiver i alt1.272.867


1.331.196


Beretning 2017 Kembujeh Scholl Friends

Stor tak til alle jer, der har bidraget til, at vi igen kan se tilbage på et godt år for KSF. Et år hvor vi har kunnet fortsætte og udbygge vores arbejde i Gambia. Især ses dette arbejde tydeligt på J. Kastrup Skills Center, hvor vi nu har 2 årgange. Og hvor eleverne nu er i gang med at bygge et kontorhus til skolen.

Sponsor børn

Der har i 2017 været et fald i antal af sponserede børn, hvilket primært skyldes:

at de unge ikke møder op til det årlige tjek på trods af mange opfordringer hertil. Når børnene/de unge er indkaldt x 3 og fortsat ikke mødt op udgår de af vores projekt.

flere unge har valgt andre skoler fra og med 7 og 10 klasser. Det vender jeg tilbage til.

at mange af de første børn nu er blevet så gamle, at der årligt er mange der udgår af 12 klasse / eller et skills center

Der er i 2017 tegnet ca. 70 nye sponsoraftaler og vi har nu ca. 720 sponsoraftaler.

Stor tak til de sponsorer, der vælger at støtte deres unge efter 12 klasse.  Uden denne hjælp vil de fleste af ”vore” unge ikke få en uddannelse. Mange af de unge, der får denne mulighed er virkelig hårdtarbejdende unge og er god til at holde sponsor/KSF orienteret. Der er det svære også nogle få unge det er vanskeligere at fastholde

Bestyrelsen vil meget gerne have nye sponsorer til de helt små børn samt til Kastrup Skills eleverne. Så herfra skal der lyde en stor opfordring til alle sponsorer om at forsøge at motivere familiemedlemmer, venner og bekendte til at blive sponsor i KSF.

Prisen for en ung på Skills Centeret er kun 92 kr./mdr. i 3 år. Det er det samme som, hvad f.eks. en biografbillet koster i Danmark. Det kan vi alle få råd til.

Bestyrelsens beslutning om at ændre 7-12 klasser

Der har gennem et par år har været en stigende utilfredshed med Bottrup skolen. De unge og forældrene begrunder utilfredsheden med bl.a. en ny ungdomskultur med mange fester, dårlig undervisning og store klasser.

Efter mange snakke også med vores samarbejdspartnere i Gambia har vi derfor i bestyrelsen besluttet, at fra og med det kommende skoleår kan alle vore unge frit vælge hvilken skole de vil gå på fra og med 7 klasse.

Foreningen udbetaler så det beløb, vi også nu arbejder med pr. klassetrin til forældrene, når de møder frem sammen med den unge og den unge afleverer et brev til sponsor samt sidste års skoleresultat.

Beløbet er ikke det samme pr. år idet udgiften afhænger af mængden af nye bøger og om der er international eksamen ved året afslutning.

Møder den unge og forældrene ikke op til det årlige tjek i oktober, og afleverer de ikke det de skal, udgår den unge af sponsorratet.

Alle børn/unge fra og med 6. klasse vil blive orienteret om den nye ordning her i marts/april måned. Fremover vil der når barnet starter i 6. klasse blive udleveret information om ordningen.

J. Kastrup Skills

Det er stor glæde at komme på Skills Centeret, her fungerer tingene godt og de unge trives på skolen, hvilet bl.a. kan ses ved at også på skolefridage er der elever på skolen.

Jeg opholdt mig næsten dagligt på skolen i ca. 5 uger i efteråret.

Tak til Flemming for træfældning.

Jørgen vil senere fortælle nyt fra Kastrup Skills.

Tandprojekt

Vi har i 2017 fortsat arbejdet med at forbedre børnene og de unges tandsundhed. I marts måned var Jensa, Hansa og Heidi i Gambia, hvor de tjekkede tænder hos børnene i alle 5 klasser samt på Skills Centeret.

I december var der 4 unge fra Tandlægehøjskolen i Gambia. Disse unge studerende besøgte også Kembujeh skolen i 4 dage samt J. Kastrup Skills 1 dag for at lave tandtjek samt fjernelse af tandsten og henvisning til tandlæge ved stort/akut behov.

Stor tak til alle jer, der har bidraget til en forbedret tandsundhed. Jeg håber meget, at dette arbejde kan fortsætte, idet der er et kolossalt stort behov herfor.

Også i 2017 har vi forsøgt at tjene penge til tandprojektet via loppesalg. Vi må dog konstatere at dette arbejde ikke længere giver et særligt stort afkast. Vi forsøger derfor at skaffe midler til opførelse af en tandklinik via fonde og private sponsorater. Det er dog fortsat ikke lykkedes os at finde de sidste penge hertil. Lige nu har vi knap 97.000 kr. stående på tandkontoen.

Nogle af pengene vil også blive brugt til tandbehandling og indkøb af tandpasta. Sort tak til Tandex der har sponseret rigtig mange tandbørster til os.

Gambiadag

I 2017 kunne vi ikke afholde Gambiadage i Hald, da forsamlingshuset nu er revet ned. Herfor blev der afholdt en aktivitetsdag i Svanninge Bakker. Ideen var at sponsorer kunne mødes, nyde den flotte natur og få motion. Men selvsagt også at KSF kunne tjene lidt til projektet. Ideen var udover det førnævnte derfor, at alle der deltog i motionsturen forud for dagen skulle forsøge at finde sponsorer, som ville give et beløb pr. løbet/gået km. 

Der deltog ca. 35 personer i dagen, og dagen gav et flot resultat ca. 25.000 kr.

Bankospil i november

Ingrid Brammer har igen afholdt bankospil og doneret pengene til byggekontoen. Tak til Ingrid og hjælperne.

Sponsorer i Gambia i 2017

Vanen tro har der også i 2017 været mange sponsorer i Gambia. I alt ca. 80 medlemmer af KSF. Hvilket betyder af rigtig mange sponsorfamilier har haft besøg fra Danmark.

Mange sponsorer har udover familiebesøgene valgt at tilbringe en dag på stranden sammen med deres sponsorbar/børn. En dag som børnene sætter meget stor pris på og som alle sponsorer også nyder meget.

Bestyrelsesmøder

I september valgte Ivan at udtræde af bestyrelsen af personlige årsager. Jørgen indgik herefter i bestyrelsen og overtog også posten som næstformand.

En stor tak til Ivan for mange års aktiv indsats i foreningen. Og tak fordi de fortsat gerne vil gøre en indsats for KSF.

Vi har siden sidste generalforsamling afholdt 4 bestyrelsesmøder – referaterne kan ses på hjemmesiden.

Bestyrelsens største opgave i 2017 har været opfølgning på sponsorater og sponsorbørn samt udbygningen af J. Kastrup Skills Center.

Der har været en del ekstra opgaver omkring betalingerne i 2017, hvilket nok især skyldes at det var det første år, hvor vi ikke udsendte girokort. Fra bestyrelsen vil vi fortsat gerne opfordre alle til at sætte betalingen op til automatisk betaling pr. den 1.7. hver år.

Containerforsendelser

Der er i 2017 sendt 2 40-fods containere til Gambia. Indholdet har som altid været skole- og hospitalsting samt cykler, sportsudstyr, håndklæder med mere. Desuden var der i den KSF har betalt forsendelsen af også tøj.

En stor tak til alle vore medlemmer og donorer for donationer - store som små og al anden støtte. Al hjælp gør en forskel – sammen kan vi gøre en stor forskel.

Regnskab 2017

Regnskab 2017

KSF

Indtægter/indsamlede midler

2017

2016

Sponsorbetaling, alm. skole

431.245

432.903

Udlodning, Kultyrstyrelsen pulje til almnyt.org.

58.423

0

Donationer, skole

22.071

23.370

Donationer Skills Center

161.777

105.400

Donationer, Projekt

29.542

90.583

Gambia arrangementer

30.196

32.729

Donation fra bagagerumssalg/lopper

12.880

31.521

Støtte aktier

1.725

1.200

Donationer, Uddannelsesprojekt

68.200

62.267

Indtægter i alt

816.059

779.973
Fælles omkostningerRevisor

-4.500

0,00

Kontorartikler

-10.326

-10.287,00

Porto og gebyrer

-12.290

-11.815,00

Kontingenter m.v. CISU

-1.200

-1.200,00

Kørsel

-2.192

-2.608,00

Rejseudgifter

-6.000

-15.650,00

Lagerleje

-6.800

-6.800,00

Diverse, repræsentation


-510,00


-43.308

-48.870,00
Resultat før uddeling

772.751

731.103
UddelingerSkolepenge

-430.215

-350.940

Donationer til Gambia

-38.828

-8.778

Formålsbestemt Skills Center

-80.000

-75.000

Formålsbestemt projekt

-40.801

-48.890

Formålsbestemt Uddannelsesprojekt

-68.282

-26.363

Samlede uddelinger

-658.126

-509.971
Resultat efter uddelinger

114.625

221.132
RenterRenteindtægter, bank

212

277

Renter i alt

212

277
Åreets resultat

114.837

221.409
Balance 31. december 2017


AktiverAnlægsaktiverBygninger i gambia

462.500

262.500

Grund i Gambia

170.000

170.000

Container

5.000

5.000

Projektor

1.000

1.000

Anlægsaktiver i alt

638.500

438.500
OmsætningsaktiverSkolekonto

289.204

339.727

Projektkonto

96.322

104.414

Skills Center konto

81.389

104.068

Uddannelseskonto

224.871

228.741

Likvid beholdning

910

910

Omsætningsaktiver i alt

692.696

777.860
Aktiver i alt

1.331.196

1.216.359
Balance 31. december 2017


Passiver


Egenkapital primo

1.216.359

994.950

Årets resultat

114.837

221.409

Egenkapital

1.331.196

1.216.359
Gæld i alt

0

0
Passiver i alt

1.331.196

1.216.359

Forslag til budget 2018

Forslag til budget 2018
Indtægter

Sponsorbetalinger


460.000


Donationer:

Skolekontoen

15.000Skills kontoen

125.000Projektk.

20.000Uddannelsekontoen

0


Støtteaktier


1.000


Tilskud fra DMRU


15.000


Salg/foredrag


2.000


I alt


638.000

Udgifter
Fælles omkostninger

Kontorartikler


11.000


Porto og gebyrer


12.000


Kontingenter m.v.


1200


Rejseudgifter


15.000


Lagerleje


6.800


Diverse, repræsentation


1.000


Revisor


4.500


I alt


51.500

Uddelinger

Skolepenge


435.000


Donationer til Gambia


15.000


Forålsbestemt Skills


125.000


Formålsbestemt Projekt


10.000


Formålsbestemt Uddannelsesprojekt


70.000


I alt


706.500

Status

Indtægter


638.000


Udgifter


706.500


Resultat


-68.500

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Tidspunkt: lørdag den 3. marts kl. 14:00 – til ca. 17:00

Sted: Ny Kærsgaard, Plantagevej 11, Silkeborg

Dagsorden i henhold til vedtægterne:


1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller

2. Beretning fra bestyrelsen

3. Beretning fra projektgrupper

4. Godkendelse af årsregnskab

5. Godkendelse af budget

6. Fastlæggelse af sponsor bidrag inkl. administrationsbidrag/ kontingent

                      A. 0 til 12 klasse

                      B. J. Kastrup Skills Center

7. Indkomne forslag

8. Valg af formand

9. Valg til bestyrelsen, samt suppleanter

  • På valg til bestyrelsen er:
  • Karen Rex
  • Jytte Ramsdal
  • På valg som suppleanter er Marrit Laursen og ?

10. Valg af revisorer samt suppleant

  • På valg som revisor er Leif Østergaard og Jensa Øregaard
  • På valg som revisorsuppleant er Inge Støyer  

11. Eventuelt

Der vil være mulighed for at købe kaffe, kage og vand.