Kembujeh School Friends

Generalforsamling 2019

Referat fra generalforsamling 2019

Referat fra generalforsamling KSF-Gambia 2.marts 2019

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Valg af dirigent, referent og stemmetæller.

Jørgen Rex blev valgt som dirigent, Jytte Ramsdal som referent, Svend Rex og Willly Irmshler  som stemmetæller. Jørgen konstaterede generalforsamlingen var indvarslet korrekt.

Beretning fra bestyrelsen.

Anne Marie bød velkommen til alle de fremmødte, og fremlagde derefter bestyrelsens beretning for 2018. Beretningen er vedlagt referatet. Enkelte spørgsmål fra salen til beretningen, bla om hvordan man kan sikre sig sponsorpengene går til betaling af skolepenge. Samt et ønske om lidt mere info om Kembujeh Lower Basic School. Beretning taget til efterretning.

Beretning fra projektgrupper.

Beretning fra Skills Center gruppen v/Jørgen Rex, hvor han kort opridser historien om opstart af Skills Center, og hvor langt vi er nu med byggeri og antal elever samt fremtidige planer. Oversigtsplan over grunden og byggeri blev fremvist. Skills Center har sin egen hjemmeside, hvor der kan hentes info om projektet. Beretning taget til efterretning.

Godkendelse af årsregnskab.

Regnskabet blev omdelt og Karen Rex fremlagde regnskabet for 2018 med forklaring til div. poster. Enkelte spørgsmål og debat fra salen mht. Skills Center regnskab, hvorefter regnskabet blev godkendt. Regnskabet kan ses på hjemmesiden.

Godkendelse af budget.

Budgettet blev omdelt og gennemgået af Karen Rex. Blev godkendt og kan ses på hjemmesiden.

Fastlæggelse af sponsorbidrag inkl. administrationsbidrag /kontingent.

0 til 12. klasse uændret 55o kr.

J. Kastrup Skills Center uændret 1100 kr. for nye Skills elever

Indkomne forslag.

Der var ikke kommet forslag til generalforsamlingen.

Valg af formand – kun lige år.

Bortfalder da der er valg af formand på lige år.

Valg til bestyrelsen samt suppleanter.

På valg til bestyrelsen er Ingrid Brammer og Jørgen Rex. Begge blev genvalgt med applaus.

På valg som suppleanter er Marit Lauersen og Hans Britorn. Begge blev genvalgt med applaus.

Valg af revisorer samt suppleant.

På valg er Leif Østergård og Jensa Øregaard. Begge blev genvalgt.

På valg som revisorsuppleant er Inge Støyer. Inge blev genvalgt.

Evt.

Der blev spurgt om man har mulighed for at give ens sponsorbarn en evt. videre uddannelse. Ja det kan man med en særaftale med Anne Marie og hvis den unge er uddannelses parat.

Referent Jytte Ramsdal

Forslag til budget 2019


Forslag til budget 2019

Indtægter:


Sponsorbetalinger

kr.

460.000Donationer:

Kulturstyrelsen

kr.

50.000Skolekonto

kr.

25.000Skills kontoen

kr.

30.000Projektkonto

kr.

5.000Uddannelseskonto

kr.

5.000


Støtteaktier


kr.

0


Tilskud fra DMRU

kr.

12.400Salg/foredrag


kr.

2.000


I alt


kr.

589.400

Udgifter:

Fælles omkostninger


Kontorartikler


kr.

10.000


Porto og gebyr


kr.

12.000


Kontingenter m.v.

kr.

1.200Rejseudgifter


kr.

10.000


Lagerleje


kr.

6.800


Diverse repræsentation

kr.

1.000Revisor


kr.

4.500

Uddelinger:


Skolepenge


kr.

500.000


Donationer til Gambia

kr.

10.000Formålsbestemt Skills

kr.

30.000Formålsbestemt Projekt

kr.

10.000Formålsbestemt Uddannelsesprojekt

kr.

50.000I alt


kr.

645.500

Status:


Indtægter


kr.

589.400


Udgifter


kr.

-645.500


Resultat


kr.

-56.100

Beretning 2018

Beretning 2018 Kembujeh School Friends

Stor tak til alle jer, der har bidraget til, at 2018 blev et godt år for vores forening.

Vores vigtigste opgave er fortsat, som da vi startede foreningen at støtte op om børn og unges skolegang og uddannelse. Det er derfor en stor glæde, at vi nu årligt kan se, at vores økonomiske støtte til sponsorbørnene og deres familier gør at mange af de unge forlader foreningen med en uddannelse.

Sponsor børn

2018 blev det første år hvor vi udbetalte skolepenge direkte til forældrene/de unge fra 7. klasse og opefter.

Vi startede betalingerne i Gambia den 1.10. og til min store glæde mødte elever og forældre talstærkt op de første 2 uger. Betalingerne forløb uden problemer.

Vore elever fra 7. klasse og opefter er nu fordelt på rigtig mange skoler, så på den måde har det været en stor succes, at vi ændrede reglerne, så der nu er frit skole-valg.

Det bliver nu spændende at se i de kommende år, om % for hvor mange der består 9. klasse, også bliver stigende. Også i 2018 har vi haft mange unge, der er droppet ud på grund af at de ikke har bestået 9. klasse. Og ikke har ønsket at gå om eller fortsætte på Skills Center.

Der er i 2018 tegnet ca. 100 sponsoraftaler, heraf er ca. de halve på nye børn og resten på svigtede børn. Altså børn hvor den tidligere sponsor har stoppet betalingen. Vi har nu ca. 765 sponsoraftaler.

I 2018 blev der indgået særaftaler med 17 sponsorer til unge om fortsat uddannelse efter 12. klasse. Det er en stor fornøjelse at følge disse unge mennesker under deres uddannelser. De unge og familierne er meget taknemmelige for denne støtte, da det er de unges eneste mulighed for at få en uddannelse.

Vi har i 2018 haft en gruppe unge, der blev færdig fra et Skills Center – ikke vores eget - her bliver det første hold færdig i år. En af disse unge kom ud med topkarakterer på skrædderuddannelsen. Tak til hans sponsor, der donerede en symaskine, så den unge mand nu er ved at opbygge et lille skrædderværksted i hjemmet. Desuden          

er to unge blevet færdig som sygeplejersker, heraf en fra universitetet, en blev færdig som mekanikker og en som elinstallatør og en blev bankuddannet.

Bestyrelsen vil fortsat meget gerne have nye sponsorer til de helt små børn samt til Kastrup Skills eleverne. Så herfra skal der lyde en stor opfordring til alle sponsorer om at forsøge at motivere familiemedlemmer, venner og bekendte til at blive sponsor i KSF.

Prisen for en ung på Skills Centeret er kun 92 kr./mdr. i 3 år. Det er det samme som, hvad f.eks. en biografbillet koster i Danmark. Et sponsorbarn i 0. til 12. klasse koster 550 kr./år. Altså ca. 46 kr./mdr. Det kan vi alle få råd til.

J. Kastrup Skills

Det er fortsat en stor glæde at komme på J. Kastrup Skills Centeret, her fungerer tingene godt, og de unge trives på skolen, hvilket bl.a. kan ses ved  også på skolefridage, er der elever på skolen.

Vi fik i oktober taget vores nye kontorhus i brug. Huset er i langt overvejende grad opført af eleverne og skolens ansatte.

Jørgen og Steen satte i november af til fundament til en stor værkstedsbygning, der nu er under opførelse også af skolens elever og personale.

Jørgen vil fortælle meget mere om dette lidt senere.

Tandprojekt

I 2018 har vi fortsat arbejdet på at forbedre børnene og de unges tandsundhed. I december var der 19 studerende fra tandlægehøjskolen i Gambia, hvor de tjekkede og rensende tænder hos alle de unge på Skills Centeret. Desuden var de studerende på Kembujeh skolen, hvor alle eleverne og lærerne blev undervist i god tandpleje. De studerende uddelte tandbørster til alle og de donerede en hel del tandpasta til skolen. Jeg vil gerne sende en stor tak til Jensa og de studerende for deres flotte indsats.

Vi har i 2018 haft flere ansøgninger (8 stk.) ude om tilskud til opførelse at en tand-klinik, men ingen af disse ansøgninger har givet et positivt udfald.

Vi vil fortsætte vores arbejde med projekt tandsundhed, idet det er tydeligt, at der er et stort behov herfor. Dette både for at forbedre den almene sundhed og dermed også børnenes/de unges indlæringsevne. Tandpine = nedsat koncentrationsevne og øget fravær fra skolen. Det er bl.a. planlagt at Inge S. her i marts skal undersøge om der er sket noget nyt med dækning af tandlæge i det lokalområde, vi arbejder i.

Gambiadag

I 2018 gentog vi Gambiadagen lig den der i 2017 blev afholdt i Svanninge Bakker.

Denne gang blev dagen afholdt ved Bølling sø på en dejlig sommerdag. Flere af deltagerne tog hele den meget flotte tur på 12 km. rundt om Bølling Sø.

Der var mulighed for socialt samvær og frokost med udsigt over søen. En rigtig dejlig dag. Vi planlægger en lignende tur til et endnu ukendt sted igen i år. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen den 31. august, og hold øje med opslag herom på vores hjemmeside og på Facebook.

Der deltog ca. 25 personer i dagen, og dagen gav et flot overskud på ca. 15.000 kr.

Bankospil i november

Ingrid Brammer og hendes trofaste hjælpere har igen afholdt bankospil og doneret pengene ca. 16.000 kr. til uddannelse af 5 unge på J. Kastrup Skills Center. Tak til Ingrid og hjælperne for jeres store hjælp til de unge.

Salg af diabetes lodsedler

Desuden tjener vi ca. 14.000 kr. årligt ved salg af diabetes lodsedler. Skulle der være andre, der har lyst at hjælpe os med salget af disse lodsedler, må I gerne henvende jer til en fra bestyrelsen.

Sponsorer i Gambia i 2017

Vanen tro har der også i 2018 været mange sponsorer i Gambia. I alt ca. 70 med-lemmer af KSF. Hvilket betyder af rigtig mange sponsorfamilier har haft besøg fra Danmark.

Mange sponsorer har udover familiebesøgene valgt at tilbringe en dag på stranden eller med andre aktiviteter sammen med deres sponsorbar/børn. En dag som børnene sætter meget stor pris på og som sponsorer også nyder meget.

Bestyrelsesmøder

Vi har siden sidste generalforsamling afholdt 4 bestyrelsesmøder – referaterne kan ses på hjemmesiden.

Bestyrelsens største opgave i 2018 har været at få opstartet den nye ordning med udbetaling af skolepenge til forældrene fra 7. klasse og opefter samt opfølgning på sponsorater og sponsorbørn samt en fortsat udbygning af J. Kastrup Skills Center.

Containerforsendelser

Der er i 2018 sendt 1 40-fods containere til Gambia. Indholdet har som altid været skole- og hospitalsting samt cykler, sportsudstyr, håndklæder med mere. For første gang løb vi ind i problemer med frigivelse af containeren, da firmaet i Gambia havde forlagt papirerne, de skulle bruge i havnen. Det tog derfor over 1 mdr. før vi fik con-taineren ud. Det skal dog bemærkes, at det ikke kostede KSF ekstra udover tidsfor-bruget til de mange ekstra ture til Banjul for at rykke og følge op på sagen.

En stor tak til alle vore medlemmer og donorer for donationer - store som små og al anden støtte. Al hjælp gør en forskel – sammen kan vi gøre en stor forskel.