Kembujeh School Friends

Generalforsamling 2020

Referat fra generalformaling 2020

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller

     Jørgen Rex blev valgt til dirigent, Karen Rex til referent, Villy Irmschler og Søren Rex til stemmetællere.

     Jørgen konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

2. Beretning fra bestyrelsen

    Anne Marie bød velkommen og fremlagde derefter bestyrelsens beretning for 2019. Beretningen er vedlagt

    Referatet. Spørgsmål vedr. særaftaler – disse bliver betalt af sponsor eller fonde.

   Beretning godkendt.

3. Beretning fra projektgrupper

   Beretning fra Skills Center gruppen v/Jørgen Rex, hvor han kort opridser historien om opstart af Skills

   Center og hvor langt vi er med byggeri samt fremtidige planer. Der blev vist billeder fra Skills Centers

   Egen hjemmeside. Beretning godkendt.

4. Godkendelse af årsregnskab

   Jytte fremlagde regnskab for 2019 med forklaring til div. Poster. Regnskabet blev godkendt og kan ses

   På hjemmesiden.

5. Godkendelse af budget

   Budgettet blev omdelt og gennemgået af Jytte. Blev godkendt og kan ses på hjemmesiden.

6. Fastlæggelse af sponsor bidrag inkl. administrationsbidrag/ kontingent

                      A. 0 til 12 klasse

                      B. J. Kastrup Skills Center

    6. A Bestyrelsens forslag

Sponsorbidrag fremover:

N til og med 12 klasse 600 kr./år

Nye (elever uden sponsor når de starter på skolen) elever på Kastrup Skills 1100 kr./år (Uændret)

Støttemedlemmer: enlige 200 kr.   Par + firma 300 kr. (uændret)

Begrundelse for stigningen er en øget udgift til mad på Kembujeh skolen på grund af et øget børneantal.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

7. Indkomne forslag

                          Bilag A – Forslag fra Villy Irmschler

                                           Regnskab over udgifter uddelt. Oversigt over ansatte og udgifter uddelt. Bilag vedlagt.

Bilag B – Forslag fra Ivan Nielsen

                 Indtægter og udgifter for Skills Center fremlægges for eftertiden.

8. Valg af formand

   Anne Marie blev genvalgt.

9. Valg til bestyrelsen, samt suppleanter

 • På valg til bestyrelsen er:
 • Karen Rex – modtager genvalg – valgt.
 • Jytte – modtager genvalg – valgt.
 • På valg som suppleanter er Marrit Laursen og Hans Britorn – modtager genvalg – begge valgt.

10. Valg af revisorer samt suppleant

 • På valg som revisor er Leif Østergaard og Jensa Øregaard. – Begge genvalgt.
 • På valg som revisorsuppleant er Inge Støyer – genvalgt. 

11. Eventuelt

    Der blev orienteret om aktivitetsdag i Viborg lørdag den 29. august. Alle er velkomne til at løbe lidt

    Penge ind til Skills Center. Program vedlagt.

Dirigent Jørgen Rex

Beretning 2019 Kembujeh School Friends

Stor tak til alle jer, der har bidraget til, at 2019 blev nok et godt år for vores forening.

Også i 2019 kan vi se at der sker meget affødt af vores arbejde i Gambia.

Graduation

I 2019 afsluttede det første hold elever deres uddannelse på J. Kastrup Skills Center. Absolut en milepæl for KSF. Der var graduation lørdag den 2.11., hvor alle de sponsorer, der var i Gambia, deltog. Desuden var der repræsentanter fra uddannelsessystemet i Gambia, de regionale politikker og imamen, andre skoler med flere. En flot dag - der startede med indmarch af de færdige elever med et hornorkester i front, overrækkelse af eksamensbeviser, flidspræmier med videre, taler og fællesspisning.

Der var desværre kun 30 ud af 50 elever der debuterede. 4 unge går om og de øvrige 16 er droppet ud under forløbet.

Sponsor børn

2018 var det første år, hvor vi udbetalte skolepenge direkte til forældrene/de unge fra 7 klasse og opefter. Affødt af at de unge og forældrene nu har frit skolevalg fra om med 7. klasse.

Det var derfor med en vis spænding, at vi i oktober skulle tjekke op på vore unge. Havde forældrene og de unge kunnet administrere selv at skulle forvalte skolepengene. Det tyder alt på, at de sagtens kan. Frafaldet i 2019 er ca. den samme som i de tidligere år. Især ved afslutningen af 9. klasse er frafaldet stort, da der er mange unge, der ikke består 9. klasse. Flere af disse unge har allerede repeteret et eller flere skoleår, men er dumpet igen. På trods af det er der mange af de unge og forældrene, der ønsker, at den unge skal fortsætte i 10. klasse. Dette støtter KSF ikke, vi tilbyder dem i stedet at starte på Skills centeret, ellers udgår de af sponsoratet.

Da vi var færdige med at tjekke op på alle børn/unge medio november var der kun 4 børn, det ikke var lykkedes at finde/se. Disse børn er der tjekket op på igen i januar 2020.

Der er i 2019 tegnet ca. 90 sponsoraftaler, heraf er ca. de halve på nye børn og unge. De øvrige aftaler er på svigtede børn. Altså børn hvor den tidligere sponsor har stoppet betalingen.

I september startede der en gruppe selvbetalende unge på 2. og 3. år på J. Kastrup Skills Center. Disse unge kom fra et skills center, der lukkede ved udgangen af skoleåret 2018/2019. Vores skills center blev af det offentlige bedt om at overtage eleverne. Disse unge skal fortsat selv betale deres uddannelse.

Særaftaler

Ved udgangen af 2019 har vi i alt 26 særaftaler inklusiv de unge, der betales via den særlige Fond.

Disse unge er på universitetet, GTTI, MDI, Colleges og andre uddannelsesinstitutioner. Her betaler sponsor eller Fonden altid den fulde udgift i forhold til, hvad den unge er lovet. Mange af disse unge får også hjælp til betaling af transport eller boligudgifter og kost.

J. Kastrup Skills

Vi har måttet konstatere, at i Gambia er frafaldet blandt eleverne på Skills Centet stort. Nogle starter på uddannelsen, men stopper hurtigt igen, andre færdiggør første eller andet år og dropper så ud. Atter andre er piger, der bliver gravid og/eller gift og dropper ud.

Det er positivt, at flere af de unge piger, der får barn fortsætter på uddannelsen efter en kortere eller længere barsel. Skolen er god til at finde en løsning, så de unge piger/mødre kan tage børnene med i skole og praktik, hvis der ingen Bedstemor er til at passe barnet.

Det har vist sig at være svært at finde sponsorer til de unge på skills centeret, så vi er fortsat nødt til at være kreative, for at få penge nok hjem til at finansiere de unge, der ikke har en sponsor.

Også i 2019 blev der taget en ny bygning i brug på J. Kastrup Skills Center. Denne gang er der tale om en værkstedsbygning, der især skal bruges af eleverne på svejserlinjen.

Tandprojekt

I 2019 har vi fortsat arbejdet på at forbedre børnene og de unges tandsundhed. I november/december var der 20 studerende fra tandlægehøjskolen i Gambia. De studerende tjekkede og rensede tænder hos alle de unge på Skills Centeret. Desuden var de på Kembujeh skolen, hvor alle eleverne i Nursery og 5. klasserne fik tjekket tandstatus, renset tænder efter behov, ligesom der blev vejledt om korrekt tandbørstning. De børn og unge, der havde behov herfor, blev henvist til tandlæge. De studerende uddelte tandbørster til alle, og de donerede en hel del tandpasta.

Både på Kembujeh skolen og på Skills centeret blev der fundet flere børn/unge med et endog meget stort behov for akut tandlægebehandling. Blot et par eksempler: store tandbylder, generel infektion i mundhulen, store kratere i tænderne (en af de unge blev henvist til udtrækning af 7 tænder/tandstumper).I disse situationer betaler KSF for behandlingen også hos ikke sponserede børn/unge.

KSF har efterhånden fået et rigtigt godt samarbejde op at stå med de lokale tandlæger. Her er der en børnetandlæge (på en tysk sponseret skole), hvor alle børn, der møder op i uniform, gratis kan få plomberet tænder. Skal der laves tandudtrækning eller andre stører indgreb sendes eleverne til en af de 2 gode tandklinikker, der nu findes i Brikama.

Desværre er der mange af forældrene, der fravælger at tage deres børn til tandlæge, på trods af at de alle bliver orienteret om at KSF betaler behandlingerne.

Vores samlede udgift til behandlingerne efter besøget fra Tandlægehøjskolen her i december var 4000 Dalasi 548 Kr. Desuden har KSF betalt transport af de unge studerende, hvor vi i 2019 hyrede en lokal bus til en pris a 2000 D = ca. 274 kr./dag i 16 dage.

Stor tak til Jensa og de studerende for deres flotte indsats.

Gambiadag

I 2019 blev der igen holdt en Gambiadag lig dem der var 2017 og 2018.

Dagen blev afviklet ved Hampen Sø – og igen var vi så heldige at vejret var helt fantastisk flot.

Mange af de tilstedeværende tog den dejlige tur rundt om søen. De seje tog turen to gange. En enkelt vovede sig ud at bade i søen. Hvorefter vi alle nød frokosten med mere.

En rigtig hyggelig dag – som takket være vores meget aktive sponsorer gav en indtægt på ca. 32.000 kr. som går til hjælp til opførelse af muren rund om skills centeret.

Jeg vil gerne opfordre jer alle til at deltage i Gambiadagen her i 2020 – Jørgen vil fortælle herom senere.

Bankospil i november

Ingrid Brammer og hendes trofaste hjælpere har også i 2019 afholdt bankospil og doneret pengene ca. 15.500 kr. til uddannelse af unge på J. Kastrup Skills Center. Tak til Ingrid og hendes trofaste hjælpere for den store hjælp til de unge.

Salg af diabetes lodsedler

Der er tjent ca. 16.000 kr. ved salg af diabetes lodsedler, som også går til uddannelse af unge på Kastrup Skills Center.

Skulle der være andre, der har lyst at hjælpe med salget af disse lodsedler, må I gerne henvende jer til en fra bestyrelsen.

Sponsorer i Gambia i 2019

Vanen tro har der også i 2019 været mange sponsorer i Gambia. I alt ca. 70 medlemmer af KSF fordelt over hele året. Hvilket betyder af rigtig mange sponsorfamilier har haft besøg fra Danmark.

Frivillige håndværkere

KSF/J. Kastrup Skills Center mangler nogle frivillige (selvbetalende) håndværkere og/eller fingersnilde mænd/kvinder, der har lyst til at rejse til Gambia og give en hånd med i vedligehold på skolen og evt. i forbindelse med kommende nybyggeri.

Hvis dette har din interesse, må du meget gerne kontakte enten Jørgen Rex eller Anne Marie Hegelund.

Unge volontører

Der har i 2019 været 4 unge volontører i Gambia. Heraf har de 3 arbejdet på Kembujeh skolen og Kastrup Skills center. Den sidste af de unge har været i Tujering. De unge bor hos lokale familier, hvor de indgår som medlem af familien. Det fungerer rigtig godt.

På skolerne er man glad for at have volontørerne, ligesom de unge giver udtryk for at de er glade for opholdene.

Bestyrelsesmøder

Vi har siden sidste generalforsamling afholdt 4 bestyrelsesmøder – referaterne kan ses på hjemmesiden.

Containerforsendelser

Der er i 2019 sendt 1 40-fods containere til Gambia. Indholdet har som altid været skole- og hospitalsting samt cykler, sportsudstyr, håndklæder med mere. Desuden var der mange familiekasser med i denne container, idet containeren var betalt af KSF bl.a. ved hjælp af indtægterne fra sponsorer mod at få udleveret en familiekasse til sin sponsorfamilie.

Bestyrelsen har nu opsagt lageret i Tømmerby. Der er ikke længere ressourcer til at klare det store arbejde med containerforsendelserne. Vi regner med at sende den sidste container fra Tømmerby i maj 2020.

En stor tak til alle vore medlemmer og donorer for donationer - store som små og al anden støtte. Al hjælp gør en forskel – sammen kan vi gøre en stor forskel.

Indkaldelse til generalforsamling 7. marts 2020

Indkaldelse til generalforsamling 2020 – endelig dagsorden

Tidspunkt: lørdag den 7. marts kl. 14:00 – til ca. 17:00

Sted: Lunde, Vestergade 74, Silkeborg

Dagsorden i henhold til vedtægterne:


1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller

2. Beretning fra bestyrelsen

3. Beretning fra projektgrupper

4. Godkendelse af årsregnskab

5. Godkendelse af budget

6. Fastlæggelse af sponsor bidrag inkl. administrationsbidrag/ kontingent

                      A. 0 til 12 klasse

                      B. J. Kastrup Skills Center

    6. A Bestyrelsens forslag

Sponsorbidrag fremover:

N til og med 12 klasse 600 kr./år

Nye (elever uden sponsor når de starter på skolen) elever på Kastrup Skills 1100 kr./år (Uændret)

Støttemedlemmer: enlige 200 kr.   Par + firma 300 kr. (uændret)

Begrundelse for stigningen er en øget udgift til mad på Kembujeh skolen på grund af et øget børneantal.

7. Indkomne forslag

                      Bilag A – Forslag fra Villy Irmschler

Bilag B – Forslag fra Ivan Nielsen

8. Valg af formand

9. Valg til bestyrelsen, samt suppleanter

 • På valg til bestyrelsen er:
 • Karen Rex – modtager genvalg
 • Jytte – modtager genvalg
 • På valg som suppleanter er Marrit Laursen og Hans Britorn – modtager genvalg

10. Valg af revisorer samt suppleant

 • På valg som revisor er Leif Østergaard og Jensa Øregaard
 • På valg som revisorsuppleant er Inge Støyer  

11. Eventuelt

Der vil være mulighed for at købe kaffe, kage og vand.

Forslag fra Villy Irmschler

Herning d. 5-2-2020

Til Bestyrelsen af.

Kembujeh School Friends

Ved formand Anne Marie Hegelund

Egeparken 18 st.

Silkeborg

Forslag til Generalforsamlingen d. 7-3-2020

Forslagene handler om synliggørelse af:

Årsregnskab fra og om J. Kastrup Skills Tragtning Center. (Skole)

Drift og tilskud: Bygninger.

Hvor stort beløb der er doneret direkte til Skolen

Ansatte: Deres timer og løn.

Hvor mange er på lønningslisten i forbindelse med Centeret

                                                                                                                                                                                                           Forslagsstilleren

Villy Irmschler

Lyngens Kvarter 258

7400 Herning

Forslag fra Ivan G. Nielsen

Skanderborg 3/2 2020

Til bestyrelsen af KSF.

Forslag til KSFs generalforsamling d.7marts 2020.

Det foreslås at der til generalforsamlingerne fremover forelægges særskilt regnskab  for begge skoler, henholdsvis lilleskolen og Skillcentret.

Det er uoverskueligt med det regnskab vi får udleveret, derfor vil det for overskuelighedens skyld være passende med regnskab for den enkelte skole.

Med venlig hilsen Ivan C Nielsen

Regnskab 2019

Resultatopgørelse for 2019


2019


2018

Indtægter / indsamlede midlerSponsorbetaling, alm. skole

495.491


430.296
Kulturstyrelsen pulje til almnyt.org.

55.281


58.402
Donationer, Skole


47.125


33.946Donationer, Skills Center


65.726


32.500Donationer, Projekt


12.546


17.627Salg familiekasser


22.060


0Gambia-arrangementer


32.450


44.258Donation fra bagagerumssalg/lopper

7.610


7.723
Støtte aktier400


550


Donationer, Uddannelsesprojekt

108.715


51.600Indtægter i alt847.404


676.902

Fælles omkostningerRevisor-5.000


-4.000


Kontorartikler-5.842


-7.802


Porto og gebyrer


-12.582


-2.780Kontingenter m.v. CISU


-1.200


-1.200kørsel-701


-1.896


rejseudgifter-5.000


-5.000


lagerleje-6.800


-6.800

Fælles omkostninger i alt


-37.125


-29.478


Resultat før uddelinger


810.279


647.424


UddelingerSkolepenge-470.226


-513.241


Donationer til Gambia


-15.411


-11.739Formålsbestemt Skills Center

-7.000


-107.100
Formålsbestemt projekt


-40.446


-24.787Formålsbestemt Uddannelsesprojekt

-79.392


-48.886Samlede uddelinger


-612.475


-705.753

Resultat efter uddelinger


197.804


-58.329


RenterRenteudgifter, bank


-877


0


Renter i alt-877


0
Årets resultat196.927


-58.329
Balance 31. december 2019Aktiver2019


2018

AnlægsaktiverBygninger i Gambia


639.400


531.400Grund i Gambia


170.000


170.000Containere0


0


Projektor0


0

Anlægsaktiver i alt


809.400


701.400


OmsætningsaktiverSkolekonto216.682


201.422


Projektkonto103.411


95.993


Skills Center konto


82.848


45.559Uddannelseskontoen


256.543


227.584Likvide beholdinger


910


910


Omsætningsaktiver i alt


660.394


571.467


Aktiver i alt1.469.794


1.272.867
Passiver2019


2018

Egenkapital primo


1.272.867


1.331.196Arets resultat196.927


-58.329

Egenkapital1.469.794


1.272.867

Gæld i alt0


0

Passiver i alt1.469.794


1.272.867